Input:

R 36/1962; Důchod. Promlčení Garance

č. 36/1962 Sb. rozh.
Ustanovení o promlčení nároků na jednotlivé splátky dávky v jednom roce ode dne její splatnosti (§ 47 odst. 2 zák. č. 55/1956 Sb.) neplatí pro případ, že jde o změnu dávky zvýšením podle § 41 cit. zák.
(Rozhodnutí krajského soudu v Ostravě z 28. prosince 1961, 12 Co 524/61)
Rozhodnutím SÚSZ ze dne 4. prosince 1957 byl navrhovateli od 21. prosince 1957 přiznán invalidní důchod podle § 12 zák. č. 55/1956 Sb. v měsíční výši 871,- Kčs; odpůrce z 30 let zaměstnání v III. pracovní kategorii a z průměrného ročního výdělku 16 080,- Kčs vypočteného z let 1952 - 1956, čemuž odpovídá invalidní důchod ve výši 50 % + 15 % = 65 % průměrného ročního výdělku, tedy 871,- Kčs měsíčně.
Dalším rozhodnutím z 24. dubna 1961 změnil odpůrce navrhovateli od 20. dubna 1961 invalidní důchod na částečný invalidní důchod ve výši 402,- Kčs (= 30 % průměrného ročního výdělku).
Proti tomuto rozhodnutí podal navrhovatel opravný prostředek, kterým však ve skutečnosti napadl správnost pravomocného rozhodnutí ze 4. prosince 1957 a uplatňoval změnu výše důchodu na 991,- Kčs měsíčně se zpětnou platností od 21. prosince 1957 s odůvodněním, že z vykázané doby 30 let zaměstnání měla mu být doba jeho zaměstnání u sboru národní bezpečnosti od 9. května 1945 do 30. dubna 1954 zhodnocena jako doba 9 let zaměstnání v I. pracovní kategorii, takže důchod měl mu být vyměřen ve výši 74 % průměrného ročního výdělku. Uplatnil tedy ve skutečnosti změnu (opravu) rozhodnutí ze 4. prosince 1957 z důvodu chybně stanovené výše důchodu ve smyslu § 41 zák. č. 55/1956 Sb. Podání takového u soudu nebylo přípustné, neboť rozhodnutí ze 4. prosince 1957 nabylo právní moci a opravu podle § 41 cit. zák. je nutno uplatnit předem u odpůrce. Během řízení však odpůrce tuto opravu provedl rozhodnutím ze dne 25. července 1961, jímž výši invalidního důchodu s přihlédnutím k době zaměstnání ve sboru národní bezpečnosti v rozsahu ukončených 8 let jako zaměstnání III. pracovní kategorie upravil na 73 % průměrného ročního výdělku (= 979,- Kčs měsíčně), avšak se zpětnou platností pouze 1 roku nazpět před uplatněním opravy, tedy za dobu od 22. května 1960 do 19. dubna 1961, zatím co částky za dobu dřívější považuje za promlčené. Navrhovatel rozšířil svůj opravný prostředek na toto rozhodnutí, proti němuž uplatnil požadavky již zmíněné.
Okresní soud v Ostravě tomuto opravnému prostředku nevyhověl.
Krajský soud v Ostravě rozhodnutí odpůrce ze dne 25. července 1961 zrušil a zjistil nárok navrhovatele na invalidní důchod podle § 12 zákona č. 55/1956 Sb. od 21. prosince 1957 do 19. dubna 1961 v měsíční výši 979,- Kčs.
Odůvodnění:
Doba zaměstnání navrhovatele u sboru národní bezpečnosti od 9. května 1945 do 30. dubna 1951 se navrhovateli podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 205/1957 Ú. l. hodnotí jako doba zaměstnání I. pracovní kategorie, což znamená, že za každý celý rok, tedy za 8 let se k základní výměře připočítávají 2 % průměrného