Input:

č. 36/1962 Sb. rozh. tr., Garance

č. 36/1962 Sb. rozh. tr.
Odpovědným hospodářským pracovníkem je třeba rozumět každého pracovníka, který v rámci svého zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce odpovídá za splnění hospodářských úkolů socialistické organizace.
Neoprávněné proplácení přesčasových hodin odpovědným hospodářským pracovníkem za práce vykonané ve prospěch státní, družstevní nebo jiné organizace na místo poskytování náhradního volna naplňuje znaky trestného činu porušování povinnosti při nakládání s finančními a hmotnými prostředky podle § 127 odst. 2 tr. zák., pokud odpovědný hospodářský pracovník jednal v úmyslu zajistit plnění úkolů organizace.
Odpovědný hospodářský pracovník, který úmyslně překročí rozpočet na stavbu rekreační chaty budované z prostředků socialistické organizace v úmyslu zajistit takové organizaci nebo její složce neoprávněné výhody a tím neoprávněně používá finanční fondy této organizace, naplní znaky trestného činu porušování povinnosti při nakládání s finančními prostředky podle § 127 odst. 1 tr. zák.
Trestné činy uvedené v § 127 odst. 1 a v § 127 odst. 2 tr. zák. jsou samostatné trestné činy.
Odpovědný hospodářský pracovník, který potvrdí poukaz k výplatě odpracovaných brigádnických hodin, aniž kontroloval jejich správnost a zaviní tak na majetku v socialistickém vlastnictví škodu převyšující částku 5000,- Kčs, za dalších okolností svědčících o jeho neodpovědném postoji k majetku, který je v socialistickém vlastnictví, naplnil znaky trestného činu poškozování majetku v socialistickém vlastnictví podle § 137 odst. 1 tr. zák.
(Rozhodnutí krajského soud v Ostravě z 28. května 1962 - To 586/61).
Okresní soud v Přerově rozsudkem z 15. prosince 1961 uznal mimo jiné též obžalovaného M. vinným
a) trestným činem porušování povinnosti veřejného činitele podle § 175 odst. 1 lit. b) a odst. 2 lit. c) tr. zák. z r. 1950,
b) trestným činem porušení povinnosti veřejného činitele podle § 176 odst. 1 lit. c) a odst. 2 lit. b) cit. tr. zák.,
c) trestným činem přijímání úplatků podle § 181 odst. 1 a odst. 3 cit. tr. zák.,
d) trestným činem rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 245 odst. 1 lit. c) cit. tr. zák.
Za to odsoudil obžalovaného podle § 175 odst. 2 a § 22 odst. 1 tr. zák. z r. 1950 k trestu odnětí svobody na dobu 3 (tří) roků, dále vyslovil zákaz všech vedoucích funkcí u ČSD na 5 (pět) let a podle § 44 odst. 1 písm. a) cit. tr. zák. vyslovil po dobu výkonu trestu ztrátu práva volebního.
Krajský soud v Ostravě k odvolání okresního prokurátora a obžalovaného M. mimo jiné zrušil napadený rozsudek a uznal obžalovaného M. vinným, že
1. v době od 1. ledna 1958 do 31. prosince 1960 v Přerově jako náčelník vozového depa, ve snaze dosáhnout splnění plánovaných úkolů, nařídil proplácet práce zaměstnanců v počtu 10435 hodin, které nebyly Správou dráhy plánovány, a tak způsobil ČSD - Správě Ostravské dráhy v Olomouci škodu ve výši 67 591,33 Kčs, tedy jako odpovědný hospodářský pracovník poskytl za práce vykonané ve prospěch státní socialistické organizace z jejích finančních prostředků jinému nepřiměřené výhody v úmyslu zajistit plnění úkolů této organizace, při čemž činem způsobil značnou škodu na majetku, který je v v socialistickém