Input:

36/1958 Sb., Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 37/1954 Sb., jímž se vydává železniční přepravní řád Garance

č. 36/1958 Sb., Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 37/1954 Sb., jímž se vydává železniční přepravní řád
[zrušeno nepřímo č. 132/1964 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 27. června 1958,
kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 37/1954 Sb., jímž se vydává železniční přepravní řád
Vláda Republiky československé nařizuje podle § 24 odst. 1 zákona č. 97/1950 Sb., o drahách:
Čl. I
Vládní nařízení č. 37/1954 Sb., jímž se vydává železniční přepravní řád, ve znění vládního nařízení č. 16/1956 Sb. se mění a doplňuje takto:
1. § 11 zní:
„Plánování zboží na vozy
Plán přepravy vyjadřuje normu přeprav počtem vozů pro každou skupinu zboží.“
2. § 12 odst. 2 a 4 znějí:
„(2) Měsíční plánovanou normu přeprav zboží přiděluje náčelník dráhy podle schváleného plánu přepravy, a to po předchozím projednání ve stálém poradním sboru pro věci železniční přepravy.
(4) Odesílatelé zboží určují přímo odesílací stanice a stanice určení.“
3. § 13 odst. 1 zní:
„(1) Ministerstvo dopravy a správy drah jsou oprávněny vyloučit z plánů předložených odesílateli ty přepravy, které způsobují nehospodárné využití provozních prostředků drah (křižující se přepravy, zbytečně daleké přepravy a přepravy na příliš krátké vzdálenosti). Je-li toho třeba, stanoví vláda nejzazší vzdálenost pro přepravu některých druhů zboží.“
4. § 19 odst. 3 zní:
„(3) Náčelník stanice určuje každému odesílateli den, kdy má nakládat. Pro kusové zásilky může určit náčelník stanice den nakládky až při přivezení zboží (§ 15).“
5. § 21 zní:
„Změna odesílací stanice
Změna odesílací stanice určené plánem přepravy je dovolena jen v obvodu správy dráhy, nadřízené odesílací stanicí, žádá-li o to odesilatel a souhlasí-li náčelník odesílací stanice určené plánem přepravy; žádost musí dojít náčelníkovi odesílací stanice nejpozději dva dny před počátkem pětidenního období.“
6. § 22 zní:
„Změna normy přeprav určené plánem, změna druhu zboží a druhu vozů. Nadměrná přihláška nakládky zboží
(1) Zvětšit nebo zmenšit normu přeprav určenou měsíčním plánem přepravy se zakazuje. Záměnu zboží určitého druhu zbožím jiného druhu může dovolit náčelník stanice. Zaměnit druh vozu určený plánem za vůz jiného druhu může pro nakládku dovolit náčelník stanice; nahradit kryté vozy otevřenými je však dovoleno jen u zboží, pro které je takový způsob přepravy dovolen příslušnými předpisy.
(2) Kdo zaviní uplatnění nadměrných nároků na přepravu nebo soustavně nepřihlašuje k nakládce zboží obsažené v plánu přepravy, odpovídá za to podle obecných předpisů, zejména podle předpisů trestních nebo disciplinárních.“
7. § 37 se upravuje takto:
Odstavec 1 zní:
„(1) Změnit stanici určení před podejem zboží k přepravě je dovoleno jen se souhlasem náčelníka odesílací stanice.“
Odstavec 2 se zrušuje.
Odstavec 3 zní:
„(3) Změnu stanice určení u zboží, které bylo již k přepravě přijato, lze povolit, zaplatí-li odesilatel, příjemce nebo ústřední úřad nadřízený odesilateli nebo příjemci za požadovanou změnu pokutu v částce 300 Kčs. V odůvodněných případech může náčelník dráhy výši pokuty snížit. Požádá-li o změnu stanice určení ústřední úřad, je povinen