Input:

č. 36/1958 Sb. rozh. tr., Garance

č. 36/1958 Sb. rozh. tr.
Trestný čin spekulace podle § 134a tr. zák. nevyžaduje, aby pachatel skoupil současně větší množství předmětů potřeby. Skupování předmětů potřeby může spočívat i v jejich opětovném nakoupení a zcizení se ziskem, má-li pachatel v úmyslu provádět takovou činnost ve větším rozsahu tím, že v ní bude pokračovat. Při tom je nerozhodné, zda pachatel kupuje a prodává se ziskem předměty potřeby nové výroby nebo starší již použité.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 18. února 1958, 1 Tz 17/58.) \
Obžalovaný kupoval postupně od různých osob motocykly, které pak s průměrným ziskem 400–500 Kčs prodával zájemcům. Takto prodal postupně celkem 16 motocyklů. Zájemce sledoval jednak inseráty, jednak mu koupi motocyklů ve třech případech zprostředkoval jistý důchodce za odměnu 100 Kčs. Osoby, které pak od obžalovaného motocykly koupily, je přeplácely, poněvadž obžalovaný požadoval vyšší peněžité částky, než byla odhadní cena motocyklů a kupitelé s tímto přeplatkem souhlasili.
Lidový soud ve Vrchlabí uznal obžalovaného vinným přestupkem proti ochraně obchodní činnosti podle § 45 odst. 2 tr. zák. spr. Svoje rozhodnutí odůvodnil lidový soud tím, že obžalovaný podle skutkového zjištění neoprávněně provozoval obchodní činnost, když postupně kupoval a prodával se ziskem motocykly. Lidový soud k tomu uvedl, že nebylo zjištěno, že by byl obžalovaný skoupil větší množství motocyklů najednou, tedy že by obchodu s ojetými vozidly odňal větší počet motocyklů a že by je pak byl se ziskem prodával. Po názoru lidového soudu nelze tedy říci, že by obžalovaný motocykly skupoval, neboť je obžalovaný kupoval a prodával jednotlivě. V jednání obžalovaného lidový soud nespatřoval úmysl spekulační, tedy takový, kde by obžalovaný skoupením většího množství předmětů potřeby se snažil využít jejich nedostatku na trhu. Lidový soud proto neuznal podle obžaloby na trestný čin spekulace podle § 134a odst. 1 tr. zák.,., nýbrž na přestupek proti ochraně obchodní činnosti podle § 45 odst. 2 tr. zák. spr.
Krajský soud v Hradci Králové usnesením zrušil rozsudek lidového soudu a trestní stíhání obžalovaného zastavil s odkazem na rozhodnutí presidenta republiky z 1. prosince 1957 o amnestii. V odůvodnění svého usnesení se krajský soud sice neztotožňuje s názorem lidového soudu, že nelze dovodit spekulační úmysl obžalovaného proto, že obžalovaný motocykly kupoval postupně a nikoli najednou a že je neměl doma ve větším množství. Přesto však má odvolací soud za to, že jednání obžalovaného nemá povahu spekulace. Podle názoru odvolacího soudu ze žařazení trestného činu spekulace pod oddíl druhý druhé hlavy trestního zákona pod názvem „trestné činy proti státnímu plánu rozvoje národního hospodářství“, jakož i z důvodové zprávy k novele k trestnímu zákonu je zřejmé, že tímto zákonným ustanovením je chráněno hospodářské plánování. O činnost narušující hospodářské plánování by podle názoru odvolacího soudu šlo . tehdy, kdyby obžalovaný skupoval, byť i jednotlivě a postupně motocykly nové, které podle odbytového plánu byly dány do prodejen, aby podle záznamů byly rozděleny mezi spotřebitele. Tím by totiž došlo k tomu, že by se z nedostatku uspokojení potřeb spotřebitelů zvyšovala poptávka,