Input:

36/1957 Sb., Zákon o volbách soudců a soudců z lidu lidových a krajských soudů a o úpravě některých jejich poměrů, platné do 5.7.1961 Archiv

č. 36/1957 Sb., Zákon o volbách soudců a soudců z lidu lidových a krajských soudů a o úpravě některých jejich poměrů, platné do 5.7.1961
ZÁKON
ze dne 4. července 1957
o volbách soudců a soudců z lidu lidových a krajských soudů a o úpravě některých jejich poměrů.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Oddíl první
Volby soudců a soudců z lidu lidových a krajských soudů
§ 1
Předpoklady pro volbu
(1)  Soudcem lidového nebo krajského soudu může být zvolen každý občan Československé republiky, který je oddán lidově demokratickému zřízení, je občansky bezúhonný, má právo volit do národních výborů, má potřebné odborné znalosti a v den volby dosáhl věku 23 let.
(2)  Soudcem z lidu lidového nebo krajského soudu může být zvolen každý občan Československé republiky, který je oddán lidově demokratickému zřízení, je občansky bezúhonný, má právo volit do národních výborů a v den volby dosáhl věku 23 let.
Volební orgán a funkční období
§ 2
(1)  Soudce a soudce z lidu lidového soudu volí na dobu tří let na návrh rady okresní národní výbor.
(2)  Soudce a soudce z lidu krajského soudu volí na dobu tří let na návrh rady krajský národní výbor.
§ 3
Doba volby
Dobu, kdy volba soudců a soudců z lidu má být provedena, stanoví vláda.
Počty soudců a soudců z lidu
§ 4
(1)  Počet soudců, který je třeba pro jednotlivé lidové a krajské soudy zvolit, stanoví ministr spravedlnosti.
(2)  Pro každý senát lidového soudu je třeba zvolit 50 až 60 soudců z lidu.
(3)  Počet soudců z lidu, který je třeba zvolit pro krajský soud, stanoví předseda krajského soudu.
§ 5
(1)  Vztahuje-li se obvod lidového soudu na územní obvod několika okresních národních výborů, volí každý ze zúčastněných národních výborů jen takový počet soudců, který mu z celkového počtu soudců pro tento lidový soud vyhradil předseda krajského soudu; při určení počtu soudců z lidu, který má být jednotlivými zúčastněnými národními výbory zvolen, užije se ustanovení § 4 odst. 2.
(2)  Vztahuje-li se obvod krajského soudu na území několika krajských národních výborů, volí každý ze zúčastněných národních výborů jen takový počet soudců, který mu z celkového počtu soudců pro tento krajský soud vyhradil ministr spravedlnosti, a takový počet soudců z lidu, který mu z celkového počtu soudců z lidu pro tento krajský soud vyhradil předseda krajského soudu.
§ 6
Slib
(1)  Soudci a soudci z lidu jsou způsobilí k výkonu soudcovské funkce, vykonají-li po svém zvolení tento slib: „Slibuji, že budu věren lidu a republice i jejímu lidově demokratickému zřízení, že budu zachovávat zákony a nařízení a vykládat je v duchu ústavy a zásad lidově demokratického zřízení, že budu rozhodovat svědomitě a spravedlivě podle svého nejlepšího přesvědčení a vždy podle zásad socialistické zákonnosti a že budu přísně zachovávat mlčenlivost v úředních věcech.”
(2)  Slib vykonají soudci a soudci z lidu do rukou předsedy národního výboru, který je zvolil.
§ 7
Pověřování funkcemi
(1)  Předsedy lidových a krajských soudů a jejich náměstky ustanovuje ze soudců zvolených pro příslušný soud ministr spravedlnosti.
(2)