Input:

R 36/1957; Garance

č. 36/1957 Sb. rozh. obÄŤ.
Bytem „zřízeným v budově úřadu, ústavu nebo zařízení státní správy“ ve smyslu § 1 písm. c) nař. č. 179/1950 Sb., o důležitých důvodech k výpovědi chráněných nájmů nebo k jich zrušení bez výpovědi, na rozdíl od „bytu zřízeného při podniku“ ve smyslu § 1 písm. a) cit. nařízení, je rozumět pouze byty v budově, v níž je tento úřad (ústav, zařízení) také umístěn a nikoli byty zřízené v domě, který takový úřad, ústav nebo zařízení má ve správě (§ 103 obč. zák.).
Předpoklady pro přivolení k výpovědi podle § 4 cit. nařízení.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 8. listopadu 1956, Cz 461/56.)
Lidový soud v Olomouci dal Československému státu – Československým státním drahám přivolení k výpovědi z důvodu uvedeného v § 1 písm. c) nař. č. 179/1950 Sb., o důležitých důvodech k výpovědi chráněných nájmů nebo k jich zrušení bez výpovědi, ačkoli žalovaná tvrdila, že být, z něhož je vypovídána, není v budově drah a že není proto splněna podmínka uplatněného výpovědního důvodu. K této námitce lidový soud ve svém rozsudku uvedl, že není zapotřebí, aby byt byl přímo v budově, kde se nacházejí také provozovna neb kanceláře úřadu, ústavu nebo zařízení státní správy a že by při jiném názoru Čs. státní dráhy měly horší postavení nežli národní podniky podle § 1 písm. a) uvedeného nařízení, ačkoli právě u Čs. státních, drah je instituce železničářských domů a zaměstnaneckých bytů zcela vžita.
Krajský soud v Olomouci potvrdil rozhodnutí lidového soudu a v odůvodnění uvedl, že byt, z něhož je nájemkyně vypovídána, je v domě státní železniční správy, že tento dúm železniční správa vystavila pro své zaměstnance plníc svou povinnost starat se o řádné ubytování a bydlení aktivních zaměstnanců tak, aby byli s to řádně a náležitě konat svoji službu v zájmu plynulé, rychlé a přesné dopravy, která je nezbytnou součástí a prodlouženým úsekem výroby.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou nejvyššího soudu, že uvedenými rozsudky krajského a lidového soudu v Olomouci byl porušen zákon.
Odůvodnění:
Tím, že oba soudy uznaly na výpovědní důvod podle § 1 písm. c) nař. č. 179/1950 Sb., ačkoli z přednesu obou stran vyplývá, že jde o výpověď z bytu v domě vystavěného pro účely ubytování zaměstnanců železnic a že tedy nejde o byt v budově sloužící přímo provozu či správě Čs. státních drah, porušily oba soudy zákon v ustanovení § 1 písm. c) nař. č. 179/1950 Sb.
Jestliže uvedený právní předpis stanovil v § 1 písm. a) a v § 1 písm. c) podmínky výpovědního důvodu různě pro podniky národní, komunální (nyní místního průmyslu a místního hospodářství) a družstevní na jedné straně a pro