Input:

č. 36/1956 Sb. rozh. obÄŤ., Garance

č. 36/1956 Sb. rozh. obÄŤ.
Zemědělec, jemuž podle § 3 zák. č. 55/1947 Sb., o pomoci rolníkům při uskutečňování zemědělského výrobního plánu, byla přikázána neobdělaná zemědělská půda do povinného pachtu, je povinen zaplatit za zemědělské práce provedené strojní a traktorovou stanicí na přidělených pozemcích, i když tyto práce byly provedeny na příkaz orgánu místního národního výboru.
(Rozhodnutí krajského soudu v Pardubicích zě Í4. října 1955, 5 Co 932/55.)
Žalující strojní a traktorová stanice uvedla v žalobě, kterou se domáhala na žalovaném zaplacení 303,66 Kčs s přísl., že provedla y r. 1954 na poukaz místního národního výboru v K. na nemovitostech přidělených žalovanému do nuceného nájmu různé zemědělské práce, které vyúčtovala fakturami na částku zažalovanou. Podle přednesu žaloby zemědělské práce konala žalobkyně na poukaz místního národního výboru, když byl žalovaný odepřel obdělat pozemky přidělené mu do nuceného nájmu.
Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby a přednesl, že on sám si žádné práce neobjednal, že orba se stala na objednávku třetí osoby, že jde o práce na poli, které mu bylo přiděleno do nuceného nájmu, který on odmítal, a posléze, že jako samostatný zemědělec hospodaří na 1 ha vlastní a na 1,63 ha najaté půdy.
Lidový soud v Čáslavi vyhověl žalobě a k odůvodnění uvedl, že povinnost hradit náklady objednaných prací nestihá jen přímého objednatele, ale i uživatele pozemků, ohledně nichž orgán národního výboru uložil provedení zemědělských prací.
Krajský soud nevyhověl odvolání žalovaného.
Odůvodnění:
Odvolací soud zjistil, že výměrem MNV v K. byly žalovanému přikázány ve smyslu ustanovení § 3 zák. č. 55/1947 Sb. o pomoci rolníkům při uskutečňování zemědělského výrobního plánu do nuceného pachtu pozemky ve výměře 1,46 ha. Okresní národní výbor nevyhověl odvolání žalovaného a také krajský národní výbor, když prešetroval stížnost žalovaného do