Input:

R 36/1954 (tr.); Garance

č. 36/1954 Sb. rozh. tr.
Útek chovanca z výchovne dorastu, kde bola na ňom vykonáváná súdom nariadená ochranná výchova podľa § 71 tr. zák., nie je útekom stráži alebo z väzby a nezakladá preto trestný čin marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 171 písm. b) tr. zák.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 20. februára 1954, 2 Tz 106/53.)
Mladistvý obvinený bol rozsudkom Okresného súdu v Trenčíne odsúdený pre trestný čin krádeže podľa § 247 ods. 1 tr. zák. spáchaný tým, že pri rôznych príležitostiach v obchodoch alebo na trhu prevádzal vreckové krádeže. Súd v rozsudku nariadil tiež ochrannú výchovu obvineného podľa § 71 ods. 1 tr. zák., lebo došiel na základe zistených osobných a rodinných pomerov obvineného k záveru, že v rodine obvineného nie je dostatočne o jeho výchovu postarané a že jeho doterajšia výchova bola zanedbaná. Na základe tohto rozsudku Okresného súdu v Trenčíne bol mladistvý dodaný do výchovne dorastu, odkiaľ však dva razy utiekol.
Ľudový súd v Hlohovci odsúdil pre tieto úteky mladistvého obvineného pre trestný čin marenia úradného rozhodnutia podľa § 171 písm. b) tr. zák. Rozsudok se stal právoplatným.
Najvyšší súd vyhovel sťažnosti pre porušenie zákona podanej predsedom Najvyššieho súdu, zrušil rozsudok ľudového súdu v Hlohovci a obvineného od obžaloby oslobodil.
Z odôvodnenia :
Skutková podstata trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 171 písm. b) tr. zák. je naplnená vtedy, keď páchateľ úmyselne marí alebo sťažuje výkon rozhodnutia národného výboru, súdu alebo iného úradu, alebo verejného orgána tým, že uprchne stráži, alebo z väzby.
V súdenom prípade však zistené konanie mladistvého tieto znaky j uvedeného trestného činu nevykazuje. Je pravda, že mladistvý obvinený utiekol z domova výchovy mládeže úmyselne, že vedel, že v tomto ústave má byť vykonaná jeho ochranná výchova podľa rozsudku Okresného súdu v Trenčíne z 30. septembra 1952, a že bol aspoň uzrozumený s tým, aby jeho konaním bol výkon tohoto súdneho rozhodnutia zmarený alebo sťažený. Ďalší zákonný znak uvedeného trestného činu, že totiž utiekol »stráži« alebo »z väzbya, nie je však daný, ako sa mýlne domnieval ľudový súd.
Podľa § 21 ods. 1 zák. č. 69/1952 Zb., o sociálnoprávnej ochrane mládeže, sú výchovne dorastu výchovnými zariadeniami, v ktorých je vykonávaná súdom nariadená ochranná výchova detí starších ako 15 rokov. Podľa § 22 ods. 1 tohoto zákona zriaďuje a zrušuje výchovne dorastu minister spravodlivosti. Podľa ods. 3 tohoto ustanovenia hlavný dozor nad nimi, pokiaľ ide o ich vlastnú pôsobnosť, vykonáva Ministerstvo spravodlivosti. Ustanovením § 22 ods. 4 cit. zák. je