Input:

č. 36/1954 Sb. rozh. obč., Garance

č. 36/1954 Sb. rozh. obč.
Podmínkou přechodu nároku dítěte na výživné na stát a vyslovení platební povinnosti vůči státu je, že vyživovací povinnost byla již soudem pravomocně stanovena.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 9. října 1953, Cz 331/53.)
Lidový soud v Rumburku přiznal nezletilým dětem státní dětský příspěvek v úhrnné výši 750 Kčs a vyslovil, že nárok nezletilých dětí na výživné, které mají proti otci, přechází po dobu, pokud bude dětem poskytován státní dětský příspěvek, na Československý stát, a to do výše 750 Kčs měsíčně, a že otec je proto pod exekucí povinen platit Československému státu měsíčně předem 750 Kčs.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou nejvyššího soudu, že tímto rozhodnutím porušil lidový soud zákon.
Z odůvodnění:
Podle § 14 odst. 1 zák. č. 69/1953 Sb., o sociálně právní ochraně mládeže, přechází nárok dítěte na výživné na stát, pokud bude někdo zavázán plnit vyživovací povinnost vůči dítěti, jemuž je poskytován státní dětský příspěvek, a to do výše poskytnutých příspěvků. Podle § 35 odst. 1 nař. č. 70/1952 Sb. uloží soud osobě výživou povinné, aby dávky výživného napříště, pokud bude příspěvek poskytován a do jeho výše, platila pod exekucí státu – krajské soudní správě.
Jak z uvedeného jasného a nepochybného znění § 14 zák. č. 69/ 1952 Sb. a § 35 odst. 1 nař. č. 70/1952 Sb. plyne, je podmínkou přechodu nároku dítěte na stát a vyslovení platební povinnosti vůči státu,, aby vyživovací povinnost byla již stanovena (srov. § 14 odst. 1 zák. č. 69/1952 Sb. »pokud bude někdo zavázán ...«). Plnit vyživovací povinnost je zavázán ten, kdo byl pravomocným soudním rozhodnutím, nebo jiným exekučním titulem (zejména vykonatelným soudním smírem) uznán povinným poskytovat dítěti výživné, a to potud, pokud jeho závazek trvá (srov. důvodovou zprávu k §§ 11 až 14 zák. č.