Input:

36/1951 Sb., Vládní nařízení, jímž se provádí zákon o úpravě podnikání v silniční dopravě, platné do 31.12.1979 Archiv

č. 36/1951 Sb., Vládní nařízení, jímž se provádí zákon o úpravě podnikání v silniční dopravě, platné do 31.12.1979
[zrušeno č. 68/1979 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 3. dubna 1951,
jímž se provádí zákon o úpravě podnikání v silniční dopravě.
Vláda republiky Československé nařizuje podle §§ 12 a 15 zákona č. 57/1950 Sb., o úpravě podnikání v silniční dopravě (dále jen „zákon“):
ČÁST PRVÁ.
Dopravní podnikání.
Oprávnění k dopravnímu podnikání.
§ 1.
(1) Provozovat silniční dopravu (dále jen „doprava“) jako dopravní podnikání (§ 2 odst. 1 zákona) jsou oprávněny jen
a) Československá státní automobilová doprava, národní podnik (dále jen „podnik ČSAD“),
b) komunální podniky.
(2) Komunální podniky mohou provozovat dopravní podnikání, mají-li tak stanoveno ve svém schváleném podnikovém plánu. O druzích a rozsahu jejich dopravního podnikání a o tom, kdy k němu potřebují povolení, platí ustanovení § 2 odst. 2 až 4.
§ 2.
(1) Podnik ČSAD je oprávněn provozovat dopravu všeho druhu na území celého státu.
(2) Komunální podniky jsou oprávněny provozovat bez povolení ve své zájmové oblasti
a) pravidelnou a nepravidelnou hromadnou dopravu osob,
b) nepravidelnou dopravu věcí v obcích a v rozsahu, které stanoví krajský národní výbor.
(3) Mimo svou zájmovou oblast mohou komunální podniky provozovat na povolení pravidelnou hromadnou dopravu osob a nepravidelnou dopravu věcí. Nepravidelnou hromadnou dopravu osob mimo svou zájmovou oblast mohou provozovat bez povolení, avšak jen vozidly, jež jsou určena k dopravě pravidelné a v ní užívána.
(4) Nepravidelnou nehromadnou dopravu osob a dopravu nemotorovými dopravními prostředky mohou provozovat komunální podniky bez povolení a bez omezení na zájmovou oblast.
§ 3.
Zájmová oblast.
(1) Zájmovou oblast tvoří území příslušné obce a ony části území sousedních obcí, které vytvářejí jednotnou sídelní nebo hospodářskou oblast. Vymezuje ji příslušný krajský národní výbor se zřetelem k zásadám účelného a hospodárného uspořádání dopravy.
(2) Zásady pro koordinaci dopravy v zájmové oblasti mezi podnikem ČSAD a komunálními podniky stanoví ministerstvo dopravy v dohodě s ministerstvem vnitra.
§ 4.
Povolení udělovaná komunálním podnikům.
(1) Povolení podle § 2 odst. 3 uděluje krajský národní výbor; má-li doprava přesahovat obvod jednoho kraje, uděluje povolení ministerstvo dopravy v dohodě s ministerstvem vnitra nebo krajský národní výbor jimi zmocněný. Při udělování povolení, jakož i při jeho změně nebo odnětí řídí se krajské národní výbory jednotným hospodářským plánem a směrnicemi, vydanými ministerstvem dopravy.
(2) V povolení pro pravidelnou dopravu osob se uvede směr dopravy (trať), v povolení pro nepravidelnou dopravu věcí územní oblast a počet vozidel. Povolení lze udělit pro více druhů dopravy i pro několik tratí pravidelné dopravy najednou; mohou v něm být stanoveny podmínky.
§ 5.
Přeprava cestujících a zavazadel.
(1) Podniky oprávněné podle § 1 k dopravnímu podnikání (dále jen „dopravní podniky“) obstarávají přepravu cestujících v mezích dopravní povinnosti podle § 3 odst. 1 zákona.
(2) Cestující jsou oprávněni vzíti s sebou do vozidla předměty