č. 3596/2017 Sb. NSS; Mezinárodní ochrana: doplňková ochrana; vylučující klauzule

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 3596/2017 Sb. NSS
Mezinárodní ochrana: doplňková ochrana; vylučující klauzule
k § 15a odst. 1 písm. d) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění zákona č. 165/2006 Sb.)*)
Trestná činnost (byť opakovaná) spočívající v přečinech proti majetku nepředstavuje nebezpečí pro bezpečnost státu ve smyslu § 15a odst. 1 písm. d) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 2. 2017, čj. 1 Azs 216/2016-41)
Prejudikatura: č. 933/2006 Sb. NSS; rozsudky Soudního dvora ze dne 4. 12. 1974, Van Duyn proti Home Office (C-41/74, Recueil, s. 1337), ze dne 5. 4. 1979, Ratti (C-148/78, Recueil, s. 1629), ze dne 19. 1. 1982, Becker (C-8/81, Recueil, s. 53), ze dne 11. 6. 1987, Pretore di Salò proti X. (C-14/86, Recueil, s. 2545), ze dne 8. 10. 1987, Kolpinghuis Nijmegen (C-80/86, Recueil, s. 3969), ze dne 22. 6. 1989, Fratelli Costanzo proti Comune di Milano (C-103/88, Recueil, s. 1839), ze dne 9. 11. 1995, Francovich proti Itálii (C-479/93, Recueil, s. I-3843), ze dne 26. 9. 1996, Arcaro (C-168/95, Recueil, s. I-4705), ze dne 1. 6. 1999, Kortas (C-319/97, Recueil, s. I-3143), a ze dne 3. 5. 2005, Berlusconi a další (C 387/02, C-391/02 a C-403/02, Recueil, s. I-3565).
Věc: Yura Z. (Bělorusko) proti Ministerstvu vnitra o doplňkovou ochranu, o kasační stížnosti žalobce.

Žalovaný rozhodnutím ze dne 22. 6. 2011 udělil žalobci doplňkovou ochranu podle § 14a zákona o azylu, a to na dobu 12 měsíců. Rozhodnutím ze dne 28. 11. 2012 ji prodloužil o dalších 24 měsíců. Dne 10. 12. 2014 žalobce požádal o další prodloužení doplňkové ochrany. Rozhodnutím ze dne 18. 6. 2015 žalovaný podle § 53 odst. 4 zákona o azylu doplňkovou ochranu neprodloužil.
Žalovaný rozhodnutí odůvodnil tak, že doplňková ochrana byla žalobci udělena a následně i prodloužena proto, že z informací o zemi původu nebylo možno zcela vyloučit, že by žalobce v případě návratu do vlasti mohl být vystaven skutečnému nebezpečí vážné újmy. Podle § 15a odst. 1 písm. d) zákona o azylu však nelze doplňkovou ochranu udělit, „je-li důvodné podezření, že cizinec, který podal žádost o udělení mezinárodní ochrany, představuje nebezpečí pro bezpečnost státu“. Jelikož v průběhu správního řízení o prodloužení doplňkové ochrany vyšly najevo skutečnosti, které vedly k závěru, že žalobce představuje nebezpečí pro bezpečnost státu, byly naplněny předpoklady ve smyslu citovaného ustanovení, a z těchto důvodů není možno dále doplňkovou ochranu prodloužit. Žalovaný vyjmenoval pravomocné trestní rozsudky, kterými byl žalobce odsouzen. Žalobci byl opakovaně udělen trest vyhoštění, k jehož realizaci nedošlo z důvodu zahájeného řízení o žádosti o udělení mezinárodní ochrany.
Žalobu proti tomuto rozhodnutí Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 23. 6. 2016, čj. 56 Az 1/2016-56, zamítl. Krajský soud vycházel z obsahu správního spisu, žádosti o prodloužení doplňkové ochrany a z pohovoru k žádosti, který byl se žalobcem veden dne 30. 4. 2015 ve věznici Jiřice. Z opisu z evidence rejstříku trestů vyplývá, že byl Okresním soudem Brno-venkov a Městským soudem v Brně celkem sedmkrát odsouzen, z toho pětkrát za krádež, jedenkrát za pytláctví, jedenkrát za ohrožení pod vlivem návykové látky. Opakovaně vykonával trest odnětí svobody (naposledy byl
 
 Nahoru