358/2010 Sb., Vyhláška o předkládání výkazů a dalších informací investiční společností a fondem kolektivního investování České národní bance

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 358/2010 Sb.
[zrušeno č. 240/2013 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 23. listopadu 2010
o předkládání výkazů a dalších informací investiční společností a fondem kolektivního investování České národní bance
Česká národní banka stanoví podle § 139 písm. e) a k) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění zákona č. 224/2006 Sb. a zákona č. 230/2009 Sb., a podle § 41 odst. 4 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 57/2006 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví
a) obsah, formu, termíny a způsob sestavování a předkládání informací investiční společností a fondem kolektivního investování České národní bance a
b) způsob předkládání výroční zprávy investiční společnosti a investičního fondu1) (dále jen „vykazující subjekt“) České národní bance.
§ 2
Vykazující subjekty
(1) Osobami, které předkládají České národní bance informace podle této vyhlášky, jsou:
a) investiční společnost za sebe,
b) investiční společnost za každý vytvořený podílový fond určený veřejnosti, jehož majetek obhospodařuje,
c) investiční společnost za každý vytvořený podílový fond kvalifikovaných investorů, jehož majetek obhospodařuje,
d) investiční společnost za investiční fond určený veřejnosti, jehož majetek obhospodařuje na základě smlouvy o obhospodařování majetku investičního fondu2) ,
e) investiční společnost za investiční fond kvalifikovaných investorů, jehož majetek obhospodařuje na základě smlouvy o obhospodařování majetku investičního fondu,
f) investiční fond určený veřejnosti za sebe, pokud nemá uzavřenou smlouvu o obhospodařování majetku investičního fondu,
g) investiční fond kvalifikovaných investorů za sebe, pokud nemá uzavřenou smlouvu o obhospodařování majetku investičního fondu.
(2) Investiční společností podle odstavce 1 písm. b) až e) se rozumí i zahraniční investiční společnost poskytující služby v České republice.
§ 3
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) výkazem strukturovaný soubor údajů, které mají věcné a formální vazby,
b) datovým souborem seskupení údajů s předem definovanými datovými strukturami, které jsou informačním systémem metodicky popsány, předávány a zpracovávány jako celek,
c) kontaktní osobou osoba nebo osoby, které jménem vykazujícího subjektu předkládají výkazy České národní bance,
d) zabezpečovací značkou údaje v elektronické podobě, které jsou připojeny k datové zprávě a které splňují tyto požadavky:
1. jsou jednoznačně spojené s označující osobou a umožňují její identifikaci prostřednictvím vydaného certifikátu,
2. byly vytvořeny a připojeny k datové zprávě pomocí prostředků pro vytváření bezpečnostních značek, které označující osoba může udržet pod svou výhradní kontrolou, a
3. jsou k datové zprávě, ke které se vztahují, připojeny takovým způsobem, že je možné zjistit jakoukoli následnou změnu dat.
§ 4
Výkazy investiční společnosti
(1) Vykazující subjekt podle § 2 písm. a) sestavuje k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí a předkládá do 35 kalendářních dnů po skončení 1., 2. a 3. čtvrtletí a předkládá do 50 kalendářních dnů po skončení 4. čtvrtletí, k němuž se vztahují, tyto výkazy:
a) OFZ (ČNB) 10-04 „Čtvrtletní rozvaha investiční společnosti/fondu kolektivního investování“ a
b) OFZ (ČNB) 20-04 „Čtvrtletní výkaz zisku a ztráty
 
 Nahoru