Input:

357/2005 Sb., Zákon o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, ve znění účinném k 1.8.2016 Archiv

č. 357/2005 Sb., Zákon o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, ve znění účinném k 1.8.2016
ZÁKON
ze dne 19. srpna 2005
o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
416/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
mění nepřímo, nové sazby
463/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění nepřímo, nové sazby
258/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění nepřímo, nové sazby
261/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
ruší část třetí
306/2008 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 1 odst. 1 písm. b), § 2 odst. 2, § 5 odst. 1 a 2, § 6 odst. 2
108/2009 Sb.
(k 1.7.2009)
mění § 2, § 4, § 5 a § 6; nová přechodná ustanovení
220/2011 Sb.
(k 22.7.2011)
mění § 2 odst. 8
458/2011 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 15
212/2016 Sb.
(k 1.8.2016)
mění § 2 odst. 8; nové přechodné ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
OCENĚNÍ ÚČASTNÍKŮ NÁRODNÍHO BOJE ZA VZNIK A OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKA A NĚKTERÝCH POZŮSTALÝCH PO NICH, ZVLÁŠTNÍ PŘÍSPĚVEK K DŮCHODU NĚKTERÝM OSOBÁM A JEDNORÁZOVÁ PENĚŽNÍ ČÁSTKA NĚKTERÝM ÚČASTNÍKŮM NÁRODNÍHO BOJE ZA OSVOBOZENÍ
V LETECH 1939 AŽ 1945
HLAVA PRVNÍ
OCENĚNÍ ÚČASTNÍKŮ ODBOJE
ZA I. A II. SVĚTOVÉ VÁLKY
§ 1
(1)  Tato hlava se vztahuje na občany České republiky, kteří
a)  splňují podmínky uvedené v § 1 odst. 1 nebo 2 zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, a bylo jim o tom vydáno podle § 8 tohoto zákona osvědčení, nebo splnili podmínky zákona č. 462/1919 Sb. z. a n., o propůjčování míst legionářům, ve znění zákona č. 196/1946 Sb., a bylo jim o tom vydáno potvrzení příslušného vojenského orgánu,
b)  a pobírají starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně z českého důchodového pojištění1) .
(2)  Tato hlava se rovněž vztahuje na občany České republiky, kteří po osobách uvedených v odstavci 1 písm. a) pobírají vdovský nebo vdovecký důchod z českého důchodového pojištění1) nebo jim takový důchod není vyplácen jen proto, že jiný vyplácený důchod přesahoval hranici nejvyšší výměry úhrnu důchodů podle předpisů účinných před 1. lednem 1996.
(3)  Tato hlava se dále vztahuje na občany České republiky,
a)  jejichž rodič splňoval podmínky uvedené v § 1 odst. 1 nebo 2 zákona č. 255/1946 Sb., a bylo vydáno podle § 8 tohoto zákona osvědčení, jestliže tento rodič padl, byl popraven nebo zemřel ve vyšetřovací vazbě, vězení, koncentračním táboře nebo internačním táboře anebo byl násilně usmrcen v souvislosti se zatýkáním, jestliže občan ke dni úmrtí rodiče nedosáhl věku 18 let (dále jen „sirotek”),
b)  a pobírají důchod z českého důchodového pojištění1) .
§ 2
(1)  Občané uvedení v § 1 mají nárok na příplatek k důchodu (dále jen „příplatek”). Při úmrtí obou rodičů za podmínek uvedených v § 1 odst. 3 se nárok na příplatek posuzuje po každém rodiči zvlášť.
(2)  Příplatek ke starobnímu důchodu nebo invalidnímu důchodu pro invaliditu třetího stupně se stanoví za každý započatý měsíc odbojové činnosti vykázané na dokladech uvedených v § 1 odst. 1 ve výši 50 Kč měsíčně, nejméně