č. 3561/2017 Sb. NSS; Mezinárodní ochrana: doručování rozhodnutí žadateli, zastavení řízení

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 3561/2017 Sb. NSS
Mezinárodní ochrana: doručování rozhodnutí žadateli, zastavení řízení
k § 2 odst. 1 písm. b), § 32 odst. 2, § 33 písm. e) a § 77 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění účinném do 19. 7. 2016
I. Cizinec neztrácí postavení žadatele o mezinárodní ochranu podle § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ani po pravomocném rozhodnutí o jeho žádosti, pokud proti tomuto rozhodnutí podá včas správní žalobu, která má buď ze zákona odkladný účinek (viz § 32 odst. 2 zákona o azylu), nebo ho sice ze zákona nemá, ale žadatel o něj požádá a soud jej přizná.
II. Pokud krajský soud nepřiznal žalobě cizince odkladný účinek, nenachází se již tento cizinec v postavení žadatele o mezinárodní ochranu. Krajský soud poté nemůže zastavit řízení proto, že se žalobce nezdržuje v místě hlášeného pobytu a jeho změnu soudu neoznámil [§ 33 písm. e) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu], neboť na tohoto cizince již nevztahují ustanovení o místě hlášeného pobytu (§ 77 zákona o azylu).
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 3. 2017, čj. 5 Azs 4/2017-49)
Prejudikatura: nález Ústavního soudu č. 64/2006 Sb. ÚS (sp. zn. I. ÚS 741/06).
Věc: Van Uoc T. (Vietnam) proti Ministerstvu vnitra o udělení mezinárodní ochrany, o kasační stížnosti žalobce.

Žalovaný rozhodnutím ze dne 19. 7. 2016 zastavil řízení o udělení mezinárodní ochrany podle § 25 písm. i) zákona o azylu, neboť žalobcova žádost o udělení mezinárodní ochrany byla dle § 10a písm. e) zákona o azylu nepřípustná.
Proti rozhodnutí žalovaného podal žalobce dne 2. 9. 2016 žalobu, ve které se domáhal přezkoumání uvedeného rozhodnutí žalovaného, současně požádal o přiznání odkladného účinku. Městský soud v Praze usnesením ze dne ze dne 3. 10. 2016, čj. 4 Az 49/2016-18, žalobě odkladný účinek nepřiznal. Usnesením ze dne 30. 11. 2016, čj. 4 Az 49/2016-33, pak řízení o žalobě zastavil s odůvodněním, že stěžovatel uvedl adresu bydliště Praha 4, Bachova ulice; při doručování na tuto adresu bylo soudu sděleno, že na této adrese nemá schránku. Z evidenční karty žadatele o mezinárodní ochranu městský soud zjistil, že na uvedené adrese měl stěžovatel hlášen pobyt v době od 8. 6. 2016 do 3. 11. 2016; jiná adresa, na níž by byl hlášen k pobytu, nebyla v evidenční kartě uvedena a stěžovatel nenahlásil soudu adresu, na které se zdržuje. Městský soud tak v souladu s § 33 písm. e) zákona o azylu řízení zastavil usnesením ze dne 30. 11. 2016, čj. 4 Az 49/2016-33, s argumentem, že stěžovatel se nezdržuje v místě hlášeného pobytu a jeho změnu soudu neoznámil.
Žalobce (stěžovatel) podal proti usnesení městského soudu kasační stížnost, ve které namítal, že usnesení bylo vydáno v důsledku zásadního pochybení, které mohlo mít dopad do jeho hmotněprávního postavení. Tímto zásadním pochybením bylo nesprávné vyhodnocení statusu stěžovatele a z toho vyplývající nepřípadná aplikace § 33 písm. e) zákona o azylu.
Stěžovatel zdůraznil, že žaloba proti rozhodnutí žalovaného neměla odkladný účinek, neboť městský soud usnesením ze dne 3. 10. 2016 žalobě odkladný účinek nepřiznal.
Stěžovatel v době vydání tohoto usnesení již nebyl žadatelem o mezinárodní ochranu, a proto na něj nedopadala povinnost zakotvená v § 77 zákona o azylu, tj. hlásit eventuální
 
 Nahoru