356/2016 Sb., Vyhláška o stanovení ochranných pásem zdroje přírodní minerální vody jímané vrtem BQ-2 v katastrálním území Rohatec a vymezení konkrétních ochranných opatření

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 356/2016 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 24. října 2016
o stanovení ochranných pásem zdroje přírodní minerální vody jímané vrtem BQ-2 v katastrálním území Rohatec a vymezení konkrétních ochranných opatření
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 46 odst. 3 písm. b) zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), k provedení § 21 odst. 1, § 22 odst. 5, § 23 odst. 3 a § 24 odst. 2:
§ 1
Stanovení ochranných pásem
(1) K ochraně zdroje přírodní minerální vody jímané vrtem BQ-2, nacházejícího se na pozemkové parcele č. 3256/1 katastrálního území Rohatec, okres Hodonín, kraj Jihomoravský (dále jen „zdroj“), se stanoví ochranná pásma I. a II. stupně.
(2) Ochranné pásmo I. stupně tvoří bezprostřední okolí výstupu zdroje, je vymezeno čtvercem o straně 10 m a je graficky vyznačeno v kopii katastrální mapy, která je přílohou č. 1 k této vyhlášce, a na mapě v měřítku 1 : 10 000, která je přílohou č. 2 k této vyhlášce. Ochranné pásmo I. stupně je současně pásmem fyzické ochrany zdroje.
(3) Ochranné pásmo II. stupně se stanoví k ochraně infiltračního území zřídelní struktury zdroje. Je graficky vyznačeno v kopii katastrální mapy, která je přílohou č. 1 k této vyhlášce, a na mapě v měřítku 1 : 10 000, která je přílohou č. 2 k této vyhlášce.
§ 2
Vymezení konkrétních ochranných opatření
(1) Na území ochranného pásma I. stupně je vstup zakázán.
(2) V ochranném pásmu II. stupně je zakázáno
a) budovat nebo provozovat čerpací stanice pohonných hmot a olejové kotelny,
b) budovat nebo provozovat skládky odpadů a skladovat odpady,
c) umisťovat polní hnojiště nebo zařízení pro skladování siláže,
d) vyvážet obsah bezodtokých jímek,
 
 Nahoru