356/2014 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 356/2014 Sb.
ZÁKON
ze dne 18. prosince 2014,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o ochraně spotřebitele
Čl. I
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 217/1993 Sb., zákona č. 40/1995 Sb., zákona č. 104/1995 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 64/2000 Sb., zákona č. 145/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 452/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 277/2003 Sb., zákona č. 439/2003 Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 217/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 298/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 28/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 219/2011 Sb., zákona č. 468/2011 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 238/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb. a zákona č. 476/2013 Sb., se mění takto:
1. V § 14a se na konci textu věty první doplňují slova „nebo orgánu Celní správy České republiky“.
2. V § 23 odst. 1 se slova „a 8 až 12 a 16“ nahrazují slovy „ , 7 až 11 a 15“.
3. V § 23 se odstavec 6 zrušuje.
Dosavadní odstavce 7 až 16 se označují jako odstavce 6 až 15.
4. V § 23 odst. 6 se slova „pod celním dohledem22“ nahrazují slovy „ , vůči nimž celní úřad vykonává působnost podle přímo použitelného předpisu Evropské unie“ a slova „příslušnému celnímu úřadu23, 24) k provedení celního řízení a dalšího řízení“ se nahrazují slovy „celnímu úřadu“.
Poznámky pod čarou č. 22 až 24 se zrušují.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Řízení podle zákona č. 634/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
 
 Nahoru