Input:

356/2009 Sb., Vyhláška o informacích zaznamenávaných v Říčních informačních službách, ve znění účinném k 4.12.2019 Garance

č. 356/2009 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 6. října 2009
o informacích zaznamenávaných v Říčních informačních službách
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
137/2019 Sb.
(k 19.6.2019)
mění, včetně příloh
137/2019 Sb.
(k 4.12.2019)
mění § 1 a vkládá § 6e
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 52 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 118/2004 Sb. a zákona č. 309/2008 Sb., k provedení § 32a odst. 1 a 4, § 32b odst. 3 a § 32c odst. 1 písm. b) zákona:
§ 1
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje
a) vodní cesty, na nichž jsou provozovány říční informační služby (dále jen „RIS“),
b) informační položky zaznamenávané v RIS,
c) strukturu informací s omezeným přístupem,
d) strukturu, formu, obsah a způsob předávání informací provozovatelem plavidla, vůdcem plavidla, správcem vodní cesty, Českým hydrometeorologickým ústavem a provozovatelem pozemní části přístavu správci systému RIS,
e) způsob užívání zařízení a programového vybavení určeného
1. ke sledování polohy a pohybu plavidel v rámci vnitrozemského systému automatické identifikace podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího technické specifikace pro systémy sledování polohy a pohybu plavidel2) (dále jen „zařízení AIS“) a
2. k zobrazování elektronických plavebních map a informací o poloze a pohybu plavidel podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího technické specifikace pro systém zobrazování elektronických plavebních map a informací pro vnitrozemskou plavbu3) (dále jen „zařízení ECDIS“).
§ 2
Pojmy
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) zahájením plavby okamžik vyplutí z místa stání, přístavu, přístaviště, překladiště, vývaziště, kotviště, místa převzetí zboží nebo místa nakládky, nepokračuje-li plavidlo v dosud neukončené plavbě,
b) ukončením plavby okamžik připlutí do
1. místa stání, přístavu, přístaviště, překladiště, vývaziště, kotviště, do místa vykládky nebo místa dodání zboží, nebude-li plavidlo pokračovat v plavbě stejným směrem v nejbližších 8 hodinách,
2. místa, odkud byla plavba zahájena, nebo
3. místa stání, přístavu nebo přístaviště, jde-li o plavidlo, jímž je provozován přívoz, a toto plavidlo nebude pokračovat v plavbě v nejbližších 8 hodinách; body 1 a 2 se na plavidlo, jímž je provozován přívoz, nepoužijí,
c) provozovatelem plavidla nebo vůdcem plavidla provozovatel plavidla nebo vůdce plavidla
1. používaného k provozování nákladní nebo osobní vodní dopravy4) ,
2. Státní plavební správy,
3. Hasičského záchranného sboru České republiky,
4. ozbrojených sil České republiky,
5. Policie České republiky,
6. obecní policie,
7. správce vodního toku,
8. složek integrovaného záchranného systému při provádění záchranných a likvidačních prací, nebo
9. použitého v souvislosti s výstavbou, údržbou nebo provozem vodních děl nebo jiných staveb na vodních tocích, k nutnému zajištění zdravotní služby nebo při ochraně před povodněmi,
d) zařízením pro dálkový a nepřetržitý přístup k systému RIS
1. zařízení umožňující automatizované nepřetržité předávání údajů do a ze systému RIS prostřednictvím veřejné datové sítě, nebo
2. zařízení, jehož prostřednictvím je možné připojení a práce se službami RIS nebo internetovými stránkami RIS včetně