356/2009 Sb., Vyhláška o informacích zaznamenávaných v Říčních informačních službách

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 356/2009 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 6. října 2009
o informacích zaznamenávaných v Říčních informačních službách
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 52 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 118/2004 Sb. a zákona č. 309/2008 Sb., k provedení § 32a odst. 1 a 4, § 32b odst. 3 a § 32c odst. 1 písm. b) zákona:
§ 1
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) , zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropských společenství2) a upravuje
a) vodní cesty, na nichž jsou provozovány Říční informační služby (dále jen „RIS“),
b) informační položky zaznamenávané v RIS,
c) strukturu informací s omezeným přístupem,
d) strukturu, formu, obsah a způsob předávání informací provozovatelem plavidla, vůdcem plavidla, správcem vodní cesty, Českým hydrometeorologickým ústavem a provozovatelem přístavu správci systému RIS.
§ 2
Pojmy
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) zahájením plavby okamžik vyplutí z místa stání, překladiště, přístaviště, přístavu, místa převzetí zboží nebo místa nakládky,
b) ukončením plavby okamžik připlutí do místa stání, na překladiště, do přístaviště, do přístavu, do místa vykládky nebo místa dodání zboží, za podmínky, že plavidlo nebude pokračovat v plavbě stejným směrem v nejbližších 8 hodinách,
c) provozovatelem plavidla nebo vůdcem plavidla provozovatel plavidla nebo vůdce plavidla
1. používaného k provozování nákladní nebo osobní vodní dopravy3) ,
2. Státní plavební správy,
3. Hasičského záchranného sboru České republiky,
4. ozbrojených sil České republiky,
5. Policie České republiky,
6. obecní policie,
7. správce vodního toku,
8. složek integrovaného záchranného systému při provádění záchranných a likvidačních prací, nebo
9. použitého v souvislosti s výstavbou, údržbou nebo provozem vodních děl nebo jiných staveb na vodních tocích, k nutnému zajištění zdravotní služby nebo při ochraně před povodněmi,
d) zařízením umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup k systému RIS zařízení, jehož prostřednictvím je možné připojení a práce s internetovými stránkami RIS včetně informací s omezeným přístupem,
e) mimořádnou událostí na vodní cestě událost, která může ohrozit bezpečnost a plynulost plavebního provozu, zejména přerušení provozu na vodní cestě, omezení v plavební dráze, ledové jevy, odstávky na vodní cestě a plavební nehody,
f) zajištěným vodním stavem takový dosažený vodní stav na vodočtu v Ústí nad Labem, který s přesností minus 5 cm, nanejvýš ve dvou po sobě následujících hodinách, garantuje správce vodní cesty po celou dobu od jeho vyhlášení, to je od 9.00 hodin do 24.00 hodin každého dne,
g) elektronickou zprávou zpráva elektronického sdělování zpráv ve formátu uvedeném v přímo použitelném právním předpise Evropských společenství předávaná správci systému RIS elektronickou formou.
§ 3
Vodní cesty, na nichž jsou provozovány RIS, zahrnují
a) vodní tok Labe od říčního km 939,84 (Chvaletice) po říční km 726,6 (státní hranice se Spolkovou republikou Německo), včetně plavební dráhy vymezené na vodní ploše Velké Žernoseky plavebními znaky,
b) vodní tok Vltavy od říčního km 91,5 (Třebenice) po soutok s vodním tokem Labe, včetně výústní části vodního toku Berounky po přístav Radotín.
§ 4
Informační
 
 Nahoru