Input:

356/2004 Sb., Vyhláška o sledování (monitoringu) zoonóz a původců zoonóz a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění účinném k 1.10.2022 Garance

č. 356/2004 Sb., Vyhláška o sledování (monitoringu) zoonóz a původců zoonóz a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění účinném k 1.10.2022
VYHLÁŠKA
ze dne 1. června 2004
o sledování (monitoringu) zoonóz a původců zoonóz a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
246/2022 Sb.
(k 1.10.2022)
ruší část druhou
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 5 odst. 3, § 10 odst. 3 písm. g), § 48 odst. 2 a § 51a odst. 3 zákona:
ČÁST PRVNÍ
SLEDOVÁNÍ (MONITORING) ZOONÓZ, PŮVODCŮ ZOONÓZ A REZISTENCE VŮČI ANTIMIKROBIÁLNÍM LÁTKÁM
§ 1
Předmět úpravy
(1)  Tato vyhláška v souladu s právem Evropských společenství1) upravuje
a)  systém a způsob shromažďování, vyhodnocování a šíření dat, která se týkají výskytu zoonóz a původců zoonóz,
b)  systém a způsob shromažďování, vyhodnocování a šíření informací o rezistenci vůči antimikrobiálním látkám, vztahující se k zoonózám a původcům zoonóz,
c)  epidemiologické vyšetřování ohnisek onemocnění z potravin,
d)  výměnu informací ve vztahu k zoonózám a původcům zoonóz.
(2)  Touto vyhláškou nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů, která upravují veterinární požadavky na zdraví a výživu zvířat, ochranu zvířat, hygienu potravin, ochranu veřejného zdraví před infekčními onemocněními, zdraví a bezpečnost na pracovišti, genetické technologie, transmisivní spongiformní encefalopatie a nakládání s vysoce rizikovými a rizikovými biologickými agens.
§ 2
Vymezení pojmů
(1)  Pro účely této vyhlášky se rozumí
a)  zoonózou - onemocnění nebo infekce, které jsou přirozeně přenosné přímo nebo nepřímo mezi zvířaty a lidmi,
b)  původcem zoonózy - virus, bakterie, houba, parazit nebo jiná biologická entita, které mohou způsobit zoonózu,
c)  rezistencí vůči antimikrobiálním látkám - schopnost mikroorganizmů určitých druhů přežít nebo dokonce růst v přítomnosti dané koncentrace antimikrobiální látky, která je zpravidla dostatečná k potlačení nebo zničení mikroorganizmů stejného druhu,
d)  ohniskem onemocnění z potravin - výskyt stejného onemocnění nebo infekce, pozorovaný za daných okolností ve dvou nebo více případech u lidí, anebo stav, kdy sledovaný počet případů přesahuje očekávaný počet a tyto případy jsou vázány nebo pravděpodobně vázány ke stejnému potravinovému zdroji,
e)  sledováním - systém shromažďování, vyhodnocování a šíření dat, která se týkají výskytu zoonóz a původců zoonóz (dále jen „monitoring zoonóz a jejich původců”) a s tím spojené rezistence vůči antimikrobiálním látkám (dále jen „monitoring rezistence vůči antimikrobiálním látkám”).
(2)  Pokud tato vyhláška používá pojmy potravina, krmivo, nebezpečí a riziko, rozumí se tím jejich vymezení v bezprostředně závazném předpise Evropských společenství.2)
§ 3
Obecné zásady