353/1999 Sb., Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění účinném k 1.1.2006

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 353/1999 Sb.
[zrušeno č. 59/2006 Sb.]
ZÁKON
ze dne 9. prosince 1999
o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů,
(zákon o prevenci závažných havárií)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
258/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 16 písm. h), § 19 písm. a), § 21 odst. 1, § 22 odst. 3 a 4 - slova „hygienické služby“ nahrazuje slovy „ochrany veřejného zdraví“
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění 69 novelizačních bodů
82/2004 Sb.
(k 1.4.2004)
mění 114 novelizačních bodů
ÚZ 349/2004 Sb.
 
 
253/2005 Sb.
(k 1.7.2005)
v § 16 mění písmeno f), mění slova v § 21 a v § 22 odst. 4 a 5
413/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 13 odst. 3 a 4 nahrazuje slova
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ
HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
(1) Zákon stanoví v souladu s právem Evropských společenství1) systém prevence závažných havárií pro objekty a zařízení, v nichž je umístěna vybraná nebezpečná chemická látka nebo chemický přípravek v množství stejném nebo větším, než je množství uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu.
(2) Zákon upravuje
a) povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob, které vlastní nebo užívají objekt nebo zařízení podle odstavce 1, jakož i povinnosti ostatních právnických osob a podnikajících fyzických osob při zabezpečování prevence závažných havárií podle tohoto zákona,
b) způsob zařazení objektu nebo zařízení do příslušných skupin podle umístěného druhu a množství vybrané nebezpečné chemické látky nebo chemického přípravku,
c) poskytování informací veřejnosti při prevenci závažných havárií v objektu nebo zařízení, v němž je umístěna vybraná nebezpečná chemická látka nebo chemický přípravek,
d) výkon správních úřadů na úseku prevence závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky,
e) způsob poskytování informací o vzniku a dopadech závažné havárie.
(3) Tento zákon se nevztahuje na
a) vojenské objekty a vojenská zařízení,1a)
b) skládky odpadů,2)
c) silniční, drážní, leteckou a vodní dopravu mimo objekty a zařízení, včetně dočasného skladování, nakládky a vykládky během dopravy,3)
d) přepravu v potrubích, včetně souvisejících přečerpávacích stanic postavených mimo objekt a zařízení,4)
e) geologické práce, hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým způsobem,5) s výjimkou uložení nebezpečných chemických látek a přípravků v objektech nebo zařízeních umístěných na povrchu; touto výjimkou nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů,5)
f) rizika spojená s ionizujícím zářením.6)
§ 2
Základní pojmy
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) prevencí organizační a technická opatření nebo činnosti, jejichž cílem je předejít závažné havárii a vytvořit podmínky pro zajištění opatření na zmírnění dopadů možné závažné havárie a havarijní připravenosti,
b) nebezpečnou látkou vybraná chemická látka nebo chemický přípravek, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností klasifikovaných podle zvláštního předpisu7) a jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto zákonu,
c) závažnou havárií mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově ohraničená událost, například závažný únik, požár nebo výbuch, která vznikla nebo jejíž vznik bezprostředně hrozí v souvislosti s užíváním objektu nebo zařízení, v němž je nebezpečná látka vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována, a vedoucí k vážnému ohrožení nebo k vážnému dopadu na životy a zdraví lidí, hospodářských zvířat8) a životní prostředí nebo k újmě na majetku,
d) objektem celý prostor, popřípadě soubor prostorů, v němž je
 
 Nahoru