351/2002 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví závazné emisní stropy pro některé látky znečišťující ovzduší a způsob přípravy a provádění emisních inventur a emisních projekcí, ve znění účinném k 10.12.2003

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 351/2002 Sb.
[zrušeno č. 201/2012 Sb.]
NAŘÍZENÍ VLÁDY
dne 3. července 2002,
kterým se stanoví závazné emisní stropy pro některé látky znečišťující ovzduší a způsob přípravy a provádění emisních inventur a emisních projekcí
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
417/2003 Sb.
(k 10.12.2003)
mění § 2 až 6, nová znění příloh č. 1 a 2
Vláda nařizuje podle § 55 odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), (dále jen „zákon“):
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství1) stanoví
a) hodnoty emisních stropů podle § 6 odst. 9 zákona pro oxid siřičitý, oxidy dusíku, těkavé organické látky a amoniak pro území České republiky na rok 2010 (dále jen „národní emisní stropy“) a pro území krajů (dále jen „krajské emisní stropy“) na rok 2010,
b) směrné cílové hodnoty pro omezení acidifikace a zatížení přízemním ozonem,
c) náležitosti provádění emisních inventur a emisních projekcí.
(2) Toto nařízení se nevztahuje na emise z mezinárodní námořní dopravy a z leteckého provozu, s výjimkou startování a přistávání letadel.
§ 2
Základní pojmy
Pro účely tohoto nařízení se rozumí
a) kritickou zátěží - kvantitativní odhad expozice jedné nebo více znečišťujícím látkám, pod kterou lze na základě současného stupně poznání vyloučit významné negativní dopady na citlivé složky životního prostředí,
b) územní jednotkou sítě - čtverec území o rozměru 150 km x 150 km, který se používá pro mapování kritických zátěží v evropském měřítku a také pro monitorování emisí a depozic látek znečišťujících ovzduší prováděných na základě mezinárodní úmluvy, k níž Česká republika přistoupila, a protokolů této úmluvy,2)
c) kritickou úrovní - taková koncentrace znečišťující látky, nad kterou se podle současného stupně poznání projevuje přímý účinek na receptory, jako jsou člověk, rostliny, ekosystémy, materiály,
d) zkratkou AOT 40 - součet rozdílů mezi hodinovými koncentracemi přízemního ozonu většími než 80 mg/m3 (40 ppb) a 80 mg/m3 během denních hodin, kdy svítí slunce, akumulovaný od května do července každého roku,
e) zkratkou AOT 60 - součet rozdílů mezi hodinovými koncentracemi přízemního ozonu většími než 120 mg/m3 (60 ppb) a 120 mg/m3 akumulovaný v průběhu celého roku,
f) přistáváním a startem letadla - provozní cyklus daný následujícími časy: přistání 4 minuty, pojíždění 26 minut, start 0,7 minuty a vzlet 2,2 minuty,
g) národním emisním stropem - nejvyšší množství znečišťující látky nebo stanovené skupiny znečišťujících látek vyjádřené v kilotunách, které může být v České republice emitováno během daného kalendářního roku,
h) krajským emisním stropem - doporučené nejvyšší množství znečišťující látky nebo stanovené skupiny znečišťujících látek vyjádřené v kilotunách, které může být na území kraje emitováno během jednoho kalendářního roku,
i) oxidy dusíku (NOx) - oxid dusnatý a oxid dusičitý, vyjádřené jako oxid dusičitý,
j) přízemním ozonem - ozon v nejnižší vrstvě troposféry,
k) směrnou cílovou hodnotou - hodnota, která udává procento nebo poměrnou část snížení výměry území, na kterém byla v roce 1990 překročena kritická zátěž nebo kritická úroveň, jako výsledný efekt uplatnění emisních stropů podle tohoto nařízení,
l) emisní inventurou - postup při stanovení celkové roční emise znečišťující látky nebo stanovené skupiny
 
 Nahoru