350/2011 Sb., Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění účinném k 18.10.2016

350/2011 Sb., Zákon o chemických látkách a chemických směsích a…

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 350/2011 Sb.
ZÁKON
ze dne 27. října 2011
o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
279/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 23 písm. h), § 30 písm. a), § 31; nové přechodné ustanovení
61/2014 Sb.
(k 7.4.2014)
mění; nová přechodná ustanovení
61/2014 Sb.
(k 1.7.2014)
mění § 34
350/2011 Sb.
(k 1.6.2015)
pozbývají platnosti: ustanovení hlavy II, § 33 odst. 1 písm. g), § 34 odst. 5, § 34 odst. 6 písm. d) až g), § 34 odst. 16, § 34 odst. 19 a § 34 odst. 22 písm. b) a e)
324/2016 Sb.
(k 18.10.2016)
mění § 2 odst. 2; nové přechodné ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
CHEMICKÉ LÁTKY A CHEMICKÉ SMĚSI
HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) , navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie2) a upravuje
a) práva a povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob (dále jen „osoba“) při
1. výrobě, klasifikaci, zkoušení nebezpečných vlastností, balení, označování, uvádění na trh, používání, vývozu a dovozu chemických látek3) (dále jen „látka“) nebo látek obsažených ve směsích nebo předmětech,
2. klasifikaci, zkoušení nebezpečných vlastností, balení, označování a uvádění na trh chemických směsí4)
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru