Input:

35/2019 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu prodlužujícího a upravujícího Dohodu mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o vědeckotechnické spolupráci Garance

č. 35/2019 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 27. dubna 2018 byl v Praze podepsán Protokol prodlužující a upravující Dohodu mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o vědeckotechnické spolupráci1) .
S Protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky jej ratifikoval.
Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku III dne 16. května 2019.
České znění Protokolu se vyhlašuje současně.

  
PROTOKOL PRODLUŽUJÍCÍ A UPRAVUJÍCÍ DOHODU MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI O VĚDECKOTECHNICKÉ SPOLUPRÁCI

Česká republika a Spojené státy americké (dále jen „strany“),
s vědomím, že dne 2. května 2018 uplyne platnost Dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o vědeckotechnické spolupráci podepsané v Praze dne 6. září 2007 (dále jen „Dohoda“) a
jednajíce v souladu s odstavcem 2 článku 10 Dohody;
se strany dohodly na následujícím:
  
Článek I

Dohoda bude prodloužena o deset let, s účinností od 2. května 2018.
  
Článek II

Příloha A Dohody bude nahrazena následujícím textem:
PŘÍLOHA A
PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

I. Obecný závazek
Strany zabezpečí dostatečnou a účinnou ochranu duševního vlastnictví vytvořeného či poskytnutého v souladu s Dohodou a příslušnými prováděcími ujednáními. Práva k tomuto duševnímu vlastnictví se udělují v souladu s touto přílohou.
II. Rozsah
A. Tato příloha se vztahuje na všechny společné činnosti prováděné v souladu s Dohodou, pokud se strany nebo jimi určení zástupci nedohodnou jinak.
B. Pro účely této Dohody znamená výraz „duševní vlastnictví“ předmět vymezený v Článku 2 Úmluvy zakládající Světovou organizaci pro duševní vlastnictví podepsané ve Stockholmu dne 14. července 1967 a může obsahovat i jiný předmět dohodnutý stranami.
C. Každá ze stran zajistí v případě potřeby smlouvami nebo jinými právními ujednáními se svými spolupracujícími subjekty, aby druhá strana mohla nabýt práva k duševnímu vlastnictví udělovaná podle této přílohy. Rozdělení těchto práv mezi stranu a spolupracující subjekty strany upravené právními předpisy a zavedenými postupy dané strany, není jinak touto přílohou dotčeno nebo pozměněno.
D. Není-li stanoveno v této Dohodě jinak, spory týkající se duševního vlastnictví a vzniklé z této Dohody, se řeší jednáním mezi příslušnými zúčastněnými institucemi, nebo je-li to nezbytné, stranami nebo jejich pověřenými zástupci. Po vzájemné dohodě stran se sporná záležitost předkládá rozhodčímu soudu za účelem vydání závazného rozhodnutí v souladu s platnými pravidly mezinárodního práva. Pokud se strany nebo jejich pověření zástupci nedohodnou písemnou formou jinak, jsou rozhodná arbitrážní pravidla UNCITRAL.
E. Ukončení nebo uplynutí platnosti této Dohody nemá vliv na práva a povinnosti vzniklé podle této přílohy.

III. Rozdělení práv
A. Každá strana má nárok na celosvětovou, nevýhradní, neodvolatelnou a bezúplatnou licenci k pořizování překladů, rozmnožování a veřejnému šíření monografií, článků ve vědeckotechnických časopisech,