35/2017 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašují změny pravidel 4, 23bis, 45bis a 51bis prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 35/2017 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že rozhodnutím Shromáždění Mezinárodní unie pro patentovou spolupráci byly dne 11. října 2016 v Ženevě přijaty změny pravidel 4, 23bis, 45bis a 51bis prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci1) .
Změny vstupují v platnost na základě rozhodnutí Shromáždění dne 1. července 2017 a tímto dnem vstupují v platnost i pro Českou republiku.
Anglické znění změn a jejich český překlad se vyhlašují současně.

  
PŘEKLAD

  
Změny prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci přijaté dne 11.října 2016

  
Pravidlo 4
Žádost (obsah)

4.1 až 4.9 [Beze změny]
4.10 Prioritní nárok
(a) až (c) [Beze změny]
(d) [Zrušeno]

4.11 až 4.19 [Beze změny]
Pravidlo 23bis
Předání dokumentů týkajících se dřívější rešerše nebo zatřídění

23bis.1 [Beze změny]
  
23bis.2 Předání dokumentů týkajících se dřívější rešerše nebo zatřídění pro účely pravidla 41.2
(a) Pro účely pravidla 41.2, pokud mezinárodní přihláška uplatňuje prioritu jedné nebo více dřívějších přihlášek podaných u stejného úřadu, jako je ten, který jedná jako přijímací úřad, a tento úřad provedl u této dřívější přihlášky dřívější rešerši nebo dřívější přihlášku zatřídil, přijímací úřad s výhradou článku 30 (2) (a), jak se uplatňuje na základě článku 30 (3) a odstavců (b), (d) a (e), předá orgánu pro mezinárodní rešerši společně s rešeršní kopií kopii výsledků každé takové dřívější rešerše v jakékoli formě (například ve formě rešeršní zprávy, seznamu citovaného stavu techniky nebo průzkumové zprávy), v níž jsou úřadu k dispozici, a kopii výsledků dřívějšího zatřídění provedeného úřadem, pokud je již k dispozici. Přijímací úřad může s výhradou článku 30 (2) (a), jak se uplatňuje na základě
 
 Nahoru