Input:

R 35/1969 (tr.); Podmíněné propuštění. Výkon trestu odnětí svobody Garance

č. 35/1969 Sb. rozh. tr.
Ak súd rozhoduje, že sa vykoná zvyšok trestu, z ktorého bol odsúdený podmienečne prepustený, nerozhoduje zároveň o zaradení odsúdeného do nápravnovýchovnej skupiny, kedže už bolo o tom rozhodnuté pri uložení trestu odsudzujúcim rozsudkom alebo uznesením o zmene spôsobu výkonu trestu podľa § 324 tr. por. Zvyšok trestu odňatia slobody sa teda začne vykonávať v tej nápravnovýchovnej skupine, v ktorej bol odsúdený naposled pred podmienečným prepustením.
Ak došlo k podmienečnému prepusteniu odsúdeného ešte pred účinnosťou zák. č. 56/1965, tedy ešte v dobe, kedy nebola podľa § 30a tr. zák. príslušná nápravnovýchovná skupina určená rozsudkom, rozhodne príslušný súd podľa analógie § 60 ods. 5 tr. zák. o spôsobe jeho výkonu zároveň s rozhodnutím, že sa zvyšok trestu vykoná.
(Rozsudok Najvyššího súdu z 28. decembra 1968, 10 Tz 49/68.).
Najvyšší súd vyslovil porušenie zákona v ustanovení § 333 ods. 1 tr. por. uznesením Okresného súdu v Košiciach zo 6. júna 1968 sp. zn. 22 T 15/63, ktorým bolo rozhodnuté o zaradení odsúdeného do II. nápravnovýchovnej skupiny pre výkon zvyšku trestu odňatia slobody po podmienečnom prepustení.
Z odôvodnenia:
Rozsudkom Okresného súdu v Košiciach zo 17. apríla 1963 sp. zn. 22 T 15/63 bol obvinený uznaný vinným trestným činom útoku na verejného činiteľa podľa § 155 ods. 1 písm. a), ods. 2. písm. b) tr. zák. a odsúdený za to na nepodmienečný trest odňatia slobody v trvaní 15 (pätnásť) mesiacov, ktorého výkon nastúpil 29. októbra 1963.
Právoplatným uznesením Okresného súdu v Příbrami z 24. júla 1964 sp. zn. Pp 361/64, bolo podľa § 331 ods. 1 tr. por. a § 61 tr. zák. rozhodnuté, že obvinený sa z výkonu trestu odňatia slobody, uloženého mu hore uvedeným rozsudkom Okresného súdu v Košiciach podmienečne prepúšťa, pričom bola stanovená skúšobná doba v trvání troch rokov. Okrem toho bolo obvinenému v zmysle § 63 ods. 3 tr. zák. uložené, aby sa v skúšobnej dobe zdržel nadmerného požívania liehových nápojov.
Rozsudkom Okresného súdu v Košiciach z 29. septembra 1966 sp. zn. 5 T 99/66 v spojení s uznesením Krajského súdu v Košiciach z 15. decembra 1966 sp. zn. 2 To 469/66 bol ten istý obvinený uznaný vinným trestným činom opilstva podľa § 201 tr. zák. a odsúdený za to na nepodmienečný trest odňatia slobody v trvaní 5 (päť) mesiacov.
V dôsledku tohoto odsúdenia, ako aj po zistení, že obvinený v skúšobnej dobe požíval alkoholické nápoje, bolo uznesením Okresného súdu v Příbrami z 15. marca 1967 sp. zn. Pp 361/64 podľa § 64 ods. 1 tr. zák. rozhodnuté, že zvyšok trestu odňatia slobody v trvaní 5 mesiacov a 23 dní, uložený už uvedeným rozsudkom Okresného súdu v Košiciach, sa na obvinenom vykoná. Sťažnosť podanú proti tomuto uzneseniu Krajský súd v