Input:

35/1968 Sb., Vyhláška Ústřední správy geodézie a kartografie, kterou se mění vyhláška č. 156/1957 Ú.l. o ohlašování geodetických a topografických prací, předkládání elaborátů těchto prací, vydávání a rozmnožování kartografických děl Garance

č. 35/1968 Sb., Vyhláška Ústřední správy geodézie a kartografie, kterou se mění vyhláška č. 156/1957 Ú.l. o ohlašování geodetických a topografických prací, předkládání elaborátů těchto prací, vydávání a rozmnožování kartografických děl
VYHLÁŠKA
Ústřední správy geodézie a kartografie
ze dne 28. února 1968,
kterou se mění vyhláška č. 156/1957 Ú. l., o ohlašování geodetických a topografických prací, předkládání elaborátů těchto prací, vydávání a rozmnožování kartografických děl
Ústřední správa geodézie a kartografie stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 4 odst. 2 vládního nařízení č. 1/1954 Sb., o zřízení Ústřední správy geodézie a kartografie:
Čl. I
Vyhláška Ústřední správy geodézie a kartografie č. 156/1957 Ú. l., o ohlašování geodetických a topografických prací, předkládání elaborátů těchto prací, vydávání a rozmnožování kartografických děl, se mění takto:
1. § 2 písm. c) zní:
„c) zakládání evidence nemovitostí, udržování jejího souladu se skutečným stavem, provádění hospodářskotechnických a jiných úprav pozemků, evidence a ochrany půdy,“
2. První věta § 5 odst. 2 zní:
„Orgány a organizace jsou povinny ohlásit práce uvedené v odstavci 1 nejméně 14 dnů před jejich započetím oblastnímu

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací