Input:

R 35/1966 (tr.); Dokonání trestného činu. Poškozování majetku v socialistickém vlastnictví Garance

č. 35/1966 Sb. rozh. tr.
Dokonanie trestného činu poškodzovania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 136 ods. 1 písm. b) tr. zák. predpokladá, že na majetku v socialistickom vlastníctve skutočne vznikla škoda tým, že páchateľ zmaril uplatnenie, vymáhanie alebo uspokojenie pohľadávky proti dlžníkovi, ktorý nie je socialistickou organizáciou. Škodou je tu výška pohľadávky, ktorá v dôsledku páchateľovej machinácie nemohla byť uplatnená, vymáhaná, alebo uspokojená. Ak dôjde k odhaleniu páchateľovej machinácie ešte pred tým, než zanikla možnosť socialistickej organizácie uplatniť, vymáhať alebo uspokojiť pohľadávku voči dlžníkovi, nedošlo tým ku škode v zmysle § 136 ods. 1 písm. b) tr. zák. a teda ani k dokonaniu tohto trestného činu.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 20. 4. 1966 - 8 Tz 19/66.)
Rozsudkom okresného súdu v Komárne z 18. decembra 1964 sp. zn. 1 T 183/64 bola obvinená uznaná vinnou trestným činom poškodzovania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 136 ods. 1 písm. b), ods. 2 písm. a) tr. zák., že ako hmotne zodpovedná vedúca predajne Jednota ĽSD pri kontrolno-fyzickej inventúre vykonanej na tejto predajni v dňoch 29. - 30. novembra 1961 nezaťažila sa hodnotou tovaru ňou prevzatého 28. novembra 1961 v cene 21 005,20 Kčs a túto skutočnosť úmyselne zamlčala, ďalej pri kontrolno-fyzickej inventúre vykonanej na tejto predajni v dňoch 10. - 11. mája 1962 nezaťažila sa hodnotou tovaru ňou prevzatého 6. mája 1962 v cene 25 101,40 Kčs a túto skutočnosť tiež úmyselne zamlčala a v októbri 1962 z faktúrovanej hodnoty tovaru dodaného pre Poľnohospodársku učňovskú školu tovar v hodnote 2950 Kčs nedodala a pri kontrolno-fyzickej inventúre túto skutočnosť úmyselne zamlčala a tým úmyselne spôsobila škodu Jednote ĹSD vo výške 25 101,40 Kčs.
Za to jej bola podľa § 136 ods. 2 tr. zák. uložený trest odňatia slobody v trvaní 2 (dvoch) rokov nepodmienečne a podľa § 49 ods. 1 tr. zák. trest zákazu činnosti vykonávať funkciu hmotne zodpovednej vedúcej v sektore socialistického obchodu na dva roky. Podľa § 228 ods. 1 tr. por. bola obvinená zaviazaná nahradiť Jednote ĹSD škodu vo výške 25 101,40 Kčs a so zvyškom nároku na náhradu škody bola poškodená strana odkázaná na konanie vo veciach občianskoprávnych.
Proti tomuto rozsudku podala odvolanie len obvinená.
Rozsudkom Krajského súdu v Bratislave z 22. januára 1965 sp. zn. 6 To 384/64 bol podľa § 258 ods. 1 písm. b), e), f) a § 259 ods. 3 tr. por. rozsudok okresného súdu zrušený v celom rozsahu a obvinená bola uznaná vinnou trestným činom poškodzovania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 136 ods. 1 písm. b) ods. 2 písm. a) tr. zák. preto, že ako hmotne zodpovedná vedúca predajne Jednoty ĹSD pri inventúre, konanej v dňoch 29. - 30. novembra 1961 nezaťažila sa hodnotou ňou 28. novembra 1961 prevzatého tovaru vo výške 21 005,20 Kčs a túto skutočnosť pracovníkom vykonávajúcim inventúru úmyselne zamlčala a pri inventúre v dňoch 10. - 11. mája 1962 nezaťažila sa hodnotou ňou 6. V. 1962 prevzatého tovaru vo výške 25 101,40 Kčs a túto skutočnosť pracovníkom, vykonávajúcim inventúru tiež úmyselne zamlčala.
Pri odovzdávajúcej