Input:

R 35/1965 (tr.); Osvědčení se podmíněně odsouzeného. Podmíněné odsouzení Garance

č. 35/1965 Sb. rozh. tr.
K tomu, aby nenastali účinky uvedené v ustanovení § 60 ods. 3 tr. zák. stačí, že súd do roka od uplynutia skúšobnej lehoty rozhodol, že sa podmienečne odložený trest vykoná. Nie je potrebné, aby toto rozhodnutie sa stalo právoplatným pred uplynutím jednoročnej lehoty.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu zo dňa 3. 3. 1965 - 10 Tz 15/65.)
Rozsudkom býv. ľudového súdu v Prešove z 15. 10. 1960 sp. zn. 2 T 110/60 bol F. H. odsúdený za trestné činy rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 245 ods. 1 písm. a) tr. zák. z r. 1950 a krádeže podľa § 247 ods. 1 tr. zák. z r. 1950 na trest odňatia slobody v trvaní jedného roka. Výkon trestu bol podmienečne odložený na skúšobnú dobu troch rokov. Rozsudok sa stal právoplatným 3. 12. 1960, takže skúšobná doba troch rokov skončila 3. 12. 1963. Rozsudkom krajského súdu v Košiciach ako súdu odvolacieho z 12. 1. 1962 sp. zn. 4 To 516/61 bol F. H. znovu odsúdený za trestné činy rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 245 ods. 1 písm. b), ods. 2 písm. a), b) tr. zák. z r. 1950 a neoprávneného ožívania cudzej veci podľa § 249 ods. 1 tr. zák., spáchané v skúšobnej dobe, na trest odňatia slobody v trvaní 3 a pol roka.
Uznesením okresného súdu v Prešove z 9. 10. 1964 sp. zn. 2 T 110/60 bolo vyslovené, že trest odňatia slobody v trvaní 1 roka uložený právoplatným rozsudkom býv. ľudového súdu v Prešove z 15. 10. 1960 sp. zn. 2 T 110/60 sa vykoná, keďže odsúdený nežil v skúšobnej dobe riadnym životom pracujúceho človeka a spáchal ďalšie závažné trestné činy.
Uznesením krajského súdu v Košiciach zo 17. 12. 1964 sp. zn. 4 To 348/64 bola sťažnosť odsúdeného F.H. proti uzneseniu okresného súdu v Prešove z 9. 10. 1964 sp. zn. 2 T 110/60 zamietnutá.
Sťažnosť pre porušenie zákona, podaná generálnym prokurátorom proti tomuto uzneseniu krajského súdu bola uznesením Najvyššieho súdu zamietnutá.
Z odôvodnenia:
V sťažnosti pre porušenie zákona bolo vytknuté, že v lehote uvedenej v § 60 ods. 3 tr. zák. musí byť rozhodnuté právoplatne o tom, či sa podmienečne odsúdený osvedčil alebo či sa podmienečne odložený trest vykoná. Podľa názoru sťažnosti pre porušenie zákona porušil krajský súd v Košiciach zákon v ustanovení § 60 ods. 3 tr. zák., keď sťažnosť