Input:

R 35/1964; Výrobní družstva Garance

č. 35/1964 Sb. rozh.
Ak rozhodovalo o vylúčení člena výrobného družstva predstavenstvo družstva, musí byť odvolanie proti rozhodnutiu o vylúčení prejednané najprv valnou hromadou alebo členskou schôdzkou. Valná hromada, resp. členská schôdzka odvolanie len prejednáva, nerozhoduje však o ňom; rozhodnutie o opravnom prostriedku je podľa zákona vyhradení nadriadenej družstevnej organizácii.
K právne účinnému zániku členstva vylúčením tu dochádza dňom, kedy rozhodnutie oprávneného orgánu nadriadenej družstevnej organizácie (tj. predstavenstva KSVD) bolo doručené členovi a nie dňom, kedy odvolanie bolo prejednané členskou schôdzou.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 22. decembra 1963, 2 Cz 114/63).
Žalobca uplatnil žalobou podanou na Okresnom súdu v Žiline nárok na zaplatenie mzdy za dobu do právne účinného zániku členského pomeru vylúčením.
Ďalšou žalobou podanou na tom samom súde, uplatnil nárok na určenie právnej neúčinnosti preradenia v práci, ku ktorému došlo 1. júla 1962 a na zaplatenie platu podľa § 7 zák. č. 244/1922 Zb.
Ďalšou žalobou, podanou na tom samom súde, uplatnil potom žalobca nárok na zaplatenie prémie za dobu od 11. 5. 1962 do 10. 7. 1962 vo výške 500 Kčs.
Okresný súd v Žiline vo veci, týkajúcej sa preradenia v práci právoplatne rozhodol, že preradenie v práci je právne neúčinné a žalobcovi bol priznaný plat vo výške 1600 Kčs mesačne.
Ostatné dve veci boli spojené k spoločnému prejednaniu. Rozsudkom Okresného súdu v Žiline bolo rozhodnuté o oboch nárokoch zhora uvedených, tj. o nároku na mzdu za dobu do právne účinného zániku členstva vylúčením a na vyplatenie prémie tak, že žaloba bola zamietnutá. Pokiaľ ide o nárok na prémie, postavil sa súd na stanovisko, že žalobca nemal na prémie právny nárok, a to z toho dôvodu, že nepatril medzi prémiovaných zamestnancov; nárok na náhradu mzdy zamietol z toho dôvodu, že tento nárok bol už predmetom iného konania.
Krajský súd v Banskej Bystrici rozhodnutie súdu prvého stupňa zmenil tak, že zaviazal žalované družstvo, aby zaplatilo žalobcovi čiastku 1378 Kčs s prísl.; ináč rozhodnutie súdu prvého stupňa potvrdil.
V otázke uplatneného nároku na prémie krajský súd nerozhodoval, vzhľadom na to, že žalobca omedzil odvolanie len do tej časti rozhodnutia, ktorá sa týkala nepriznanej náhrady mzdy.
Pokiaľ ide o nárok na mzdu za dobu do právne účinného zániku členstva vylúčením, postavil sa krajský súd na stanovisko, že o tomto nároku bolo vo veci týkajúcej sa preradenia v práci rozhodnuté iba pokiaľ ide o mzdu za dobu do 1. septembra; len v tomto smere ide teda o vec právoplatne rozhodnutú.
v otázke nároku na mzdu za dobu po 1. septembri zastával krajský súd stanovisko, že o zániku členského pomeru vo výrobných družstvach rozhoduje kolektívny orgán, a to buď vaľné zhromaždenie alebo členská schôdza družstva. V zmysle zák. č. 53/1954 Zb. iba týmto orgánom prináleží podľa stanoviska krajského súdu rozhodovať o vylúčení členov z družstva. Pokiaľ i nadriadený krajský výbor výrobných družstiev rozhoduje o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu týchto orgánov, konštatuje zatiaľ len fakt, ktorý tu už je. Pretože členská schôdza rozhodovala o žalobcovom vylúčení z družstva 26. 9. 1962, došlo týmto dňom k