Input:

č. 35/1964 Sb. rozh. tr., Garance

č. 35/1964 Sb. rozh. tr.
Pachatelem trestného činu dodávky výrobku a prací zvlášť vadné jakosti podle § 128 tr. zák. může být jen takový odpovědný hospodářský pracovník, který má pravomoc rozhodovat o tom, které výrobky nebo práce podniku či závodu mají být odběrateli dodány. Tohoto trestného činu se nemůže dopustit mistr, který na svěřeném úseku výroby odpovídá pouze za včasné a kvalitní zhotovení výrobků nebo prací, které podléhají technické kontrole.
Jednání takového mistra, kterým při výrobě porušil důležitou povinnost tím, že do převodových skříní namontoval vadná kuličková ložiska, což mělo za následek, že podniku v důsledku reklamace takto vadného dodaného výrobku vznikla škoda, zakládá trestný čin porušování povinnosti v provozu socialistické organizace podle § 129 tr. zák. (v případě nedbalostního zavinění podle § 130 tr. zák.), pokud tato škoda přesahuje částku 5000 Kčs.
V případě, že by škoda tuto částku nepřesahovala, bylo by nutno takového jednání posoudit jako provinění podle § 21 písm. c) zák. č. 38/1961 Sb. o MLS, ev. podle § 40 písm. c) zák. č. 60/1961 Sb. o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 16. dubna 1964, R Tz 125/64)
Okresní soud v Děčíně rozsudkem ze dne 27. 5. 1963, sp. zn. 4 T 204/63 uznal obžalovaného vinným trestným činem dodávky výrobku a prací zvlášť vadné jakosti podle § 128 odst. 1 tr. zák. a uložil mu trest odnětí svobody na 4 měsíce s podmíněným odkladem jeho výkonu na dobu 1 roku.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona zrušil tento rozsudek v celém rozsahu a obžalovaného podle § 226 písm. b) tr. ř. z obžaloby zprostil, protože skutek, pro který byl obžalovaný stíhán, není trestným činem.
Z odůvodnění:
Rozsudkem okresního soudu v Děčíně ze dne 27. 5. 1963, sp. zn. 4 T 204/63 byl obviněný uznán vinným trestným činem dodávky výrobku zvlášť vadné jakosti podle § 128 odst. 1 písm. a) tr. zák. a byl mu uložen trest odnětí svobody v trvání 4 měsíců, jehož výkon mu byl podle § 58 odst. 1 a § 59 odst. 1 tr. zák. podmíněně odložen na zkušební dobu 1 roku. Poškozený národní podnik byl s nárokem na náhradu škody odkázán podle § 229 odst. 1 tr. ř. na řízení ve věcech občanskoprávních. Proti tomuto rozsudku okresního soudu v Děčíně podal předseda NS stížnost pro porušení zákona, v níž dovozuje porušení zákona v ustanovení § 128 odst. 1 tr. zák., ježto ve zjištěném jednání obviněného není tento trestný čin dán. Navrhl proto nápravu vadného rozhodnutí soudu.
Okresní soud vinu obviněného spatřoval v tom, že v únoru 1962 namontoval jako mistr montáží vysokozdvižných vozíků v národním podniku v úmyslu za každou cenu splnit plán, do převodových skříní tří vysokozdvižných vozíků vadná kuličková ložiska a tyto skříně předal k dodání jako kvalitní výrobky, čímž se stalo, že jedna z těchto skříní zamontovaná do vozíku byla dodána odběrateli, kde došlo k prasknutí vadného ložiska a v důsledku toho k reklamaci vadného výrobku.
Z provedeného dokazování, zejména pak z doznání obviněného a z fotodokumentace, ve spise založené, bylo zjištěno, že obviněný jako mistr montážního odělení n. p. dal v únoru 1962 pokyn svářeči kovů K, aby na kuličková ložiska na čtyřech