Input:

R 35/1962; Exekuce. Řízení před soudem Garance

č. 35/1962 Sb. rozh.
Súdnym rozhodnutím v zmysle ustanovenia § 57 ods. 1 písm. c) o. s. p. je len rozhodnutie vo veci samej, teda rozhodnutie vydané spravidla na podklade sporného konania o tom, či tu je alebo nie je určité právo alebo právny pomer; túto povahu nemá uznesenie o zrušení exekúcie podľa § 445 ods. 1 písm. c) o. s. p.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 30. novembra 1961, 2 Cz 130/61)
Ľudový súd v Krupine povolil na návrh vymáhajúceho veriteľa exekúciu na plat dlžníka na vydobytie súdneho poplatku v sume 100,- Kčs.
V exekučnom konaní vzniesol dlžník proti tejto exekúcii námietky, že vymáhanú pohľadávku už skôr vyrovnal. Vymáhajúci veriteľ viedol vraj už raz proti nemu exekúciu na vymôženie tej istej pohľadávky a táto exekúcia bola zrušená, keď preukázal, že vymáhaný nárok zaplatil.
Okresný súd vo Zvolene námietkam dlžníka vyhovel, keď došiel na podklade výsledkov konania k presvedčeniu, že exekučné vymáhaná pohľadávka bola dlžníkom uspokojená.
Krajský súd v Banskej Bystrici zmenil rozhodnutie súdu prvého stupňa tak, že návrh na povolenie exekúcie odmietol s tým, že o tejto veci bolo už predtým právoplatne rozhodnuté a jej novému prejednaniu bráni preto ustanovenie § 57 ods. 1 písm. c) o. s. p.
Najvyšší súd vyslovil na sťažnosť pre porušenie zákona podanú predsedom Najvyššieho súdu, že rozhodnutím krajského súdu bol porušený zákon.
Odôvodnenie:
Podľa zisteného skutkového stavu bol dlžník uznaný právoplatným rozsudkom Ľudového súdu v Šahách povinným zaplatiť okrem iného štátu na súdnom poplatku čiastku 100,- Kčs. Na vymoženie tohto nároku viedol vymáhajúci úradník exekúciu na plat dlžníka na Ľudovom súde v Krupine. V tomto konaní navrhol dlžník zrušenie exekúcie, tvrdiac, že menovanú čiastku zaslal poštou, o čom predložil exekučnému súdu potvrdenku poštového úradu. Ľudový súd v Krupine potom bez ďalšieho na tomto podklade exekúciu zrušil s odôvodnením, že dlžník preukázal zaplatenie vymáhanej pohľadávky. Toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť.
Pre ten istý právoplatne prisúdený nárok navrhol vymáhajúci úradník opätovne exekúciu na plat dlžníka v roku 1958; táto exekúcia bola povolená uznesením Ľudového súdu v Krupine. Proti prípustnosti tejto exekúcie podal dlžník námietky, ktorým bolo - ako už bolo uvedené - Okresným súdom vo Zvolene vyhovené. Exekučný súd