Input:

č. 35/1961 Sb. rozh., Garance

č. 35/1961 Sb. rozh.
Podnik je oprávněn požadovat na zaměstnanci způsobivším škodu podle zák. č. 71/1958 Sb. zákonné 5 % úroky z prodlení podle § 1 nař. č. 37/1950 Sb. (pokud nebyly smluveny nižší úroky).
K otázce, od kdy je zaměstnanec povinen platit úroky z prodlení.
(Rozhodnutí krajského soudu v Brně z 22. listopadu 1960, 7 Co 515/60)
Okresní soud v Uherském Hradišti zamítl žalobu, jíž se domáhal žalující podnik zaplacení zákonných úroků z prodlení z částky 20 000 Kčs, která mu byla přisouzena z titulu náhrady škody podle zák. č. 71/1958 Sb. býv. lidovým soudem v Uherském Brodě; ve věci vedené u tohoto soudu žalující podnik totiž úroky nepožadoval a nebyly mu proto ani přisouzeny. Postavil s na stanovisko, že podnik není oprávněn požadovat na zaměstnanci, který způsobil škodu podle zák. č. 71/1958 Sb. zákonné úroky z prodlení.
Žalující podnik uvedl v odvolání, že skutečně v původní žalobě, jíž se domáhal po žalovaném náhrady škody, opomenul vymáhat též zákonné úroky.
Krajský prokurátor navrhl změnu napadeného rozsudku a vyhovění žalobě. Vyslovil názor, že předmětem řízení jsou úroky z pohledávky na náhradu škody přisouzené dřívějším rozsudkem, na něž má žalující podnik právní nárok.
Krajský soud v Brně změnil rozsudek soudu I. stolice tak, že žalovaného uznal povinným zaplatit žalujícímu podniku z titulu úroků z prodlení částku 2496,72 Kčs.
Z odůvodnění:
Ze spisů býv. lidového soudu v Uherském Brodě bylo zjištěno, že žalující podnik požadoval tehdy po žalovaném jen náhradu škody ve výši 27 000 Kčs, aniž by žádal zákonné úroky z prodlení. Zatím co soud první stolice žalobě v plném rozsahu vyhověl, odvolací soud snížil přísudek soudu první stolice o 7500 Kčs, když použil ustanovení § 7 zák. č. 71/1958 Sb.
Krajský soud nesdílí v této věci stanovisko soudu první stolice, že by podnik nebyl oprávněn požadovat na zaměstnanci způsobivším škodu podle zák. č. 71/1958 Sb. zákonné 5 % úroky z prodlení podle § 1 nař. č. 37/1955 Sb., a to z těchto důvodů:
Zák. č. 71/1958 Sb., i když speciálním způsobem upravuje otázku náhrady škody vzniklé porušením povinností z pracovního