Input:

č. 35/1958 Sb. rozh. tr., Garance

č. 35/1958 Sb. rozh. tr.
Trestný čin spekulace podle § 134a tr. zák. nevyžaduje, aby jednání pachatele bylo způsobilé ohrozit plynulé zásobování obyvatelstva předměty potřeby. Stačí, že pachatel spekulací předměty potřeby sleduje zištné cíle opatřit sobě nebo někomu jinému neoprávněný prospěch.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 18. února 1958, 1 Tz 273/57.)
Lidový soud v Havlíčkově Brodě uznal obžalovaného kulaka mimo jiné vinným přestupkem černého obchodu podle § 87 písm. d) tr. zák. spr., protože obžalovaný jako samostatně hospodařící kulak v době od konce roku 1956 do 30. dubna 1957 ze zištných důvodů na své usedlosti ukryl a odňal spotřebě asi 10.000 kg brambor a 610 kg obilí, tedy z nekalých důvodů hromadil zboží a nedovoleným způsobem je odnímal spotřebě.
Krajský soud v Jihlavě k odvolání okresního prokurátora i obžalovaného zrušil rozsudek lidového soudu ve výroku o trestu a obžalovanému uložil nový přísnější trest. Pokud jde o trestný čin spekulace podle .§ 134a odst. 1 tr. žák., neshledal krajský soud důvodným odvolání okresního prokurátora, který se domáhal toho, aby trestná činnost obžalovaného kvalifikovaná lidovým soudem jako přestupek černého obchodu podle § 87 písm. d) tr. zák. spr. byla posouzena jako trestný čin spekulace podle § 134a odst. 1 tr. zák., jak bylo také žalováno. Podle názoru krajského soudu zásoba brambor ve výši asi 100 q jeví se sice jako nadměrná, i když se přihlédne k jisté potřebě brambor do sklizně roku 1957, tento přebytek však nelze pokládat za hromadění ve větším rozsahu, jak se vyžaduje k naplnění trestného činu spekulace podle § 134a odst. 1 tr. zák. spáchaného hromaděním předmětů potřeby. Podle závěru krajského soudu posoudil lidový soud správně tuto činnost obžalovaného i s přihlédnutím k tomu, že obžalovaný dála hromadil 610 kg obilí, jako přestupek černého obchodu podle § 87 písm. d) tr. zák. spr.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem zrušil rozsudek krajského soudu a tomuto soudu nařídil, aby věc znovu projednal a rozhodl.
Z odůvodnění:
Generální prokurátor v stížnosti pro porušení zákona namítá, že rozsudkem krajského soudu byl porušen zákon v ustanovení § 134a tr. zák., když krajský soud neuznal obžalovaného pro skutek, který lidový soud posoudil jako přestupek černého obchodu podle § 87