Input:

č. 35/1958 Sb. rozh. obÄŤ., Garance

č. 35/1958 Sb. rozh. obÄŤ.
Ustanovením § 100 vl. nař. č. 37/1954 Sb., jímž se vydáva železniční přepravní řád, je založena výlučná příslušnost soudu, kde má sídlo správa dráhy určení, tj. správa dráhy, v jejímž obvodu .je stanice, kam je zásilka určena. Ustanovení § 408 a) o. s. ř. nelze zde použít.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 12. prosince 1957, Cz 652/57).
Žalující podnik se domáhal žalobou podanou u soudu svého sídla v Kremnici na žalovaných Československých státních dráhách – správě Košické dráhy v Košicích náhrady škody, která mu byla způsobena na zboží přijatém žalovanými k přepravě.
V odporu proti platebnímu rozkazu, jímž byla žaloba vyřízena, namítl žalovaný především nepříslušnost soudu, dovolávaje se příslušných ustanovení přepravního řádu a označil za příslušný k projednání žaloby lidový soud v Košicích.
Lidový soud v Kremnici námitce vyhověl a rozhodl, že po právní moci usnesení vyslovujícího jeho nepříslušnost bude věc postoupena lidovému soudu v Košicích.
Krajskv soud v Ban. Bystrici toto rozhodnutí zrušil a uložil lidovému soudu, aby ve věci dále jednal a rozhodl.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem, že uvedeným usnesením krajského soudu v Ban. Bystrici byl porušen zákon.
Odůvodnění:
V otázce příslušnosti. soudu bylo sporným jen to, jak plyne z odůvodnění rozhodnutí obou soudů, zda pro její posouzení je rozhodujícím ustanovení § 100 vl. nař. č. 37/1954 Sb., jímž se vydává železniční přepravní řád, jak usoudil soud první stolice, či ' ustanovení § 408 a) o. s. ř., kteréhož názoru byl krajský soud.
Přisvědčit dlužno závěru