Input:

R 35/1956; Garance

č. 35/1956 Sb. rozh. obÄŤ.
Dohoda dedičov o zverenskom náhradníctve prieči sa zákonu a nemôže byť schválená (§§ 76, 335 o. s. p.).
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 1. decembra 1955, Cz 487/55.)
Dedičmi po neb. poručiteľovi zomretom 14. augusta 1952 boli jeho manželka B. C. a jeho bratia P. a J. C., kým predmetom dedičstva bol jeho roľnícky podnik. P. C. dedičstvo odmietol; ďalší dvaja dedičia potom urobili dohodu, že dedičstvo prevezme poručiteľova vdova s tým, že v pozemkovej knihe sa zabezpečí pre dediča J. C. právo následného dedenia.
Štátne notárstvo v Žiline schválilo túto dedičskú dohodu a v jej zmysle povolilo aj pozemnoknižné zápisy. Toto uznesenie dobudlo právoplatnosť.
Najvyšší súd rozhodol na sťažnosť pre prerušenie zákona podanú generálnym prokurátorom, že uznesením štátneho notárstva bol porušený zákon.
Odôvodnenie:
Podľa §§ 76 a 335 o. s. p. možno dedičskú pokonávku schváliť, ak sa neprieči zákonu alebo všeobecnému záujmu. V súdenej veci sa dedičia dohovorili o tak zvanom zverenskom náhradníctve, totiž, že po dedičke B. C.