Input:

R 35/1954; Garance

č. 35/1954 Sb. rozh. obÄŤ.
Náležitosti potvrzení místního národního výboru ve smyslu § 556 o. s. ř.
(Rozhodnutí krajského soudu v Uherském Hradišti z 10. listopadu 1953, 5 Co 676/53.)
Lidový soud v Kroměříži zamítl návrh vymáhající strany na výkon exekučního vyklizení bytu. Zamítnutí odůvodnil tím, že potvrzení místního národního výboru, které bylo soudu předloženo, není dostačující, poněvadž z něho není patrno, že náhradní byt byl povinné straně pravomocně přikázán a že byl tedy skutečně zajištěn.
Krajský soud nevyhověl stížnosti vymáhajícího věřitele.
Z odůvodnění:
Podle § 556 o. s. ř. vykoná soud exekuci vyklizením bytu prokáže-li vymáhající věřitel potvrzením místního národního výboru, že pro povinnou stranu je zajištěn náhradní byt. Náležitosti takového potvrzení stanoví oběžník ministerstva vnitra č. 334/53 Sb. ob. KNV. Náhradní byt se považuje za zajištěný, byla-li povinná strana pravomocným rozhodnutím místního národního výboru podle zákona č. 138/1948 Sb., o hospodaření s byty, přikázána za jeho nájemníka. Místní národní výbor musí vydat takové rozhodnutí, případnému odvolání nájemníka proti němu musí přiznat odkladný účinek a teprv po právní moci rozhodnutí může vydat potvrzení podle § 556 o. s. ř. Pro případ, že byt je v jiné obci, než kde je vyklizovaný objekt, vydá/přikazovací rozhodnutí místní národní výbor té obce, kde je náhradní byt a po jeho právní moci zašle spisy místnímu národnímu výboru obce, kde povinná strana bydlí. Ten pak má posoudit, zdali byt je přiměřený potřebám vyklizovaného a v kladném případě vydat potvrzení podle § 556 o. s. ř. V něm musí též uvést, zdali byt, do něhož má být povinná strana přestěhována, je už vyklizen nebo kdy se tak stane, neboť podle § 556 odst. 2 o. s. ř. se exekuce vyklizením bytu provede přestěhováním povinné strany do bytu náhradního, takže ten musí být v době exekuce volný.
Potvrzení místního národního výboru bydliště strany povinné, které předložil vymáhající věřitel, uvedeným předpokladům nevyhovuje. Podle obsahu tohoto potvrzení vydal je místní národní výbor bydliště povinné