Input:

35/1952 Sb., Vládní nařízení o vymezení úkolů při výkupu zemědělských výrobků v roce 1952 Garance

č. 35/1952 Sb., Vládní nařízení o vymezení úkolů při výkupu zemědělských výrobků v roce 1952
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 15. července 1952
o vymezení úkolů při výkupu zemědělských výrobků v roce 1952.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu).
§ 1.
Za včasné a úplné splnění dodávek státu a plánu výkupu zemědělských výrobků odpovídají ve svých obvodech plnomocníci ministerstva výkupu a národní výbory; při tom ve vzájemné úzké spolupráci zajišťují vysokou dodávkovou morálku.
§ 2.
(1)  Okresní plnomocníci ministerstva výkupu jsou odpovědni krajským plnomocníkům ministerstva výkupu a spolu s nimi ministerstvu výkupu; na Slovensku jsou okresní i krajští plnomocníci ministerstva výkupu odpovědni též plnomocníku ministerstva výkupu pro Slovensko.
(2)  Krajské plnomocníky ministerstva výkupu a okresní plnomocníky ministerstva výkupu jmenuje a odvolává ministr výkupu.
§ 3.
(1)  Krajští plnomocníci ministerstva výkupu a okresní plnomocníci ministerstva výkupu plní zejména tyto úkoly:
a)  rozepisují plán výkupu zemědělských výrobků; při provádění rozpisu úzce spolupracují s národními výbory;
b)  organisují a řídí výkup zemědělských výrobků a pečují spolu s národními výbory o získání široké účasti rolníků i ostatního obyvatelstva na plnění dodávek státu;
c)  soustavně kontrolují plnění dodávek zemědělských výrobků, k němuž se zemědělský závod zavázal smlouvou o dodávce nebo jež mu bylo úředně stanoveno, a provádějí opatření k upevnění státní discipliny ve výkupu a ke splnění dodávek ve stanovených lhůtách v každém kraji, okrese, obci i zemědělském závodě;
d)  vedou evidenci o dodávkách všech zemědělských výrobků;
e)  řídí a kontrolují provádění nadsmluvního výkupu zemědělských výrobků výkupními organisacemi v rámci schváleného plánu a v rámci stanovených cen; dojde-li k porušení předpisů o nadsmluvním výkupu mohou zbavit tyto organisace práva provádět nadsmluvní výkup;
f)  vydávají pokyny a příkazy k provedení předpisů o dodávkách a výkupu zemědělských výrobků, závazné pro všechny výkupní organisace;
g)  kontrolují činnost výkupních organisací pokud jde o včasnost, správnost a rovnoměrnost přejímání, skladování, odbytu a dopravy zemědělských výrobků a jejich technickou přípravu na plnění těchto úkolů, jakož i jakost uskladněných zemědělských výrobků;
h)  upozorňují národní výbory na nedostatky v plnění plánu zemědělské výroby, které zjistí při své činnosti.
(2)  Plnomocníci ministerstva výkupu mají právo používat záznamů o zemědělské výrobě vedených u národních výborů a u zemědělských závodů.
§ 4.
(1)  Při nesplnění dodávek zemědělských