Input:

35/1951 Sb., Vládní nařízení, kterým se vyhlašuje Statut komunálních podniků, platné do 31.12.1953 Archiv

č. 35/1951 Sb., Vládní nařízení, kterým se vyhlašuje Statut komunálních podniků, platné do 31.12.1953
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 10. dubna 1951,
kterým se vyhlašuje Statut komunálních podniků.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 50 zákona č. 167/1950 Sb., o komunálních podnicích, a §§ 4 a 11 zákona č. 104/1950 Sb., o financování národních a komunálních podniků:
Čl. I.
Statut komunálních podniků se vyhlašuje v příloze tohoto nařízení a tvoří jeho součást.
Čl. II.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1951; provedou je ministři vnitra a financí v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 
Zápotocký v.r.
Nosek v.r.
Kabeš v.r.
 
Příloha k vládnímu nařízení č. 35/1951 Sb.
Statut komunálních podniků.
Oddíl I.
Komunální podniky a jejich poslání.
§ 1.
(1) Komunální podniky jsou formou státního podnikání. Jejich posláním je přispívat podle jednotného hospodářského plánu poskytováním služeb a výrobou k uspokojování životních potřeb obyvatelstva, k odkrývání a využití místních zdrojů, k vzestupu národního bohatství, ke zvyšování hmotné i kulturní úrovně a k upevnění moci pracujícího lidu.
(2) Komunální podniky vyrůstají z potřeb lidu, lidu slouží, jsou předmětem jeho zájmu a péče a jsou jím kontrolovány.
§ 2.
(1) Komunální podniky jsou zaměřeny na podnikání významu místního (regionálního), to jest na místní služby a místní výrobu, zejména též na činnost údržbářskou a opravářskou, a tak uspokojují každodenní potřeby pracujících. Doplňují také činnost národních podniků v těch oborech, pro které je forma komunálního podniku účelnější a hospodárnější nebo kde toho vyžaduje splnění jednotného hospodářského plánu. Komunální podniky při tom spolupracují s ostatními složkami socialistického sektoru.
(2) Soustředěním a organisací většinou dosud rozptýlených služeb a výroby a jejich účelným rozmístěním vytvářejí komunální podniky předpoklady pro zvýšení produktivity práce a svým přitažlivým vlivem příznivě působí na socialisační proces soukromého podnikání.
§ 3
(1) Vykonávání vrchního vedení a dozoru nad komunálními podniky svěřuje stát vzhledem k jejich místnímu zaměření především národním výborům, tedy orgánům státní moci a státní správy, které jsou v nejužším spojení s lidem.
(2) Plenární zasedání národního výboru sleduje činnost komunálních podniků a pečuje o jejich zdárný rozvoj. Plnění úkolů komunálních podniků se projednává rovněž na hovorech s lidem a ve sborech důvěrníků lidové správy.
(3) Podle potřeby ustavují národní výbory komise pro věci komunálních podniků.
§ 4
Komunální podniky plní své poslání kolektivním úsilím všech svých pracujících, to jest dělníků, techniků a úředníků, kteří stmeleni pracovní kázní a za vedení nejuvědomělejších v soudružské spolupráci a vzájemnou pomocí plní úkoly výstavby socialismu.
Oddíl II.
Vznik komunálních podniků, jejich právní povaha a poměry.
§ 5
Zřízení podniku
Komunální podnik je zřizován národním výborem, pod jehož bezprostředním vrchním vedením a dozorem bude podnik provozován (vedoucí národní výbor), a to na základě vyšetření místních (regionálních) potřeb. Se zřízením komunálního podniku jsou spojeny důležité hospodářské a právní