348/2014 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 486/2008 Sb., kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 348/2014 Sb.
[zrušeno č. 73/2018 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 19. prosince 2014,
kterou se mění vyhláška č. 486/2008 Sb., kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 5 odst. 6 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 205/2002 Sb. a zákona č. 481/2008 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 486/2008 Sb., kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování, se mění takto:
1. V příloze části B. bodě a. se slova „jedno heslo platné jeden rok“ nahrazují slovy „jeden přístup platný 6 měsíců“.
2. V příloze části B. bod c. zní:
 
 
 Nahoru