348/2008 Sb., Vyhláška o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 348/2008 Sb.
[zrušeno č. 222/2017 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 9. září 2008
o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s Ministerstvem vnitra stanoví podle § 182a odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 379/2007 Sb.:
§ 1
Rozsah požadované znalosti českého jazyka
Pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky se požaduje znalost českého jazyka na úrovni A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, a sice schopnost žadatele o povolení k trvalému pobytu
a) vytvořit jednoduché věty o jemu známých lidech a místech,
b) popsat jednoduchým způsobem sám sebe a místo, kde žije,
c) vyjadřovat se o běžných každodenních činnostech,
d) komunikovat jednoduchým způsobem v běžných každodenních situacích a
e) udržet krátkou společenskou konverzaci, klást jednoduché otázky na běžná hovorová témata a na podobné otázky odpovídat.
§ 2
Seznam škol oprávněných provádět výuku českého jazyka
Výuku českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky jsou za podmínek stanovených jinými právními předpisy1) oprávněny provádět
a) jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky zapsané v rejstříku škol a školských zařízení2) ,
b) vysoké školy v programech celoživotního vzdělávání3) ,
c) další osoby, které jsou oprávněny k poskytování výuky jazyků v souladu s jiným právním předpisem4) .
§ 3
Seznam škol oprávněných provádět zkoušky znalosti českého jazyka
Zkoušky znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky jsou oprávněny provádět jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky (dále jen „jazyková škola“) a fakulty, vysokoškolské ústavy, popřípadě jednotlivá pracoviště vysokých škol uvedená v příloze č. 1 k této vyhlášce.
§ 4
Vzor dokladu prokazujícího požadovanou znalost českého jazyka
(1) Vzor dokladu prokazujícího požadovanou znalost českého jazyka (dále jen „doklad“) se stanovuje v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(2) Doklad se vyhotovuje na tiskopisu o rozměrech 210 x 297 mm opatřeném na každé straně šedým podtiskem s motivem malého státního znaku a lipových listů. V záhlaví dokladu se uvede název a adresa sídla právnické osoby vykonávající činnost jazykové školy, popřípadě název vysoké školy a označení a adresa fakulty, vysokoškolského ústavu nebo pracoviště vysoké školy, kde se zkouška konala. Jako evidenční číslo dokladu se uvede číslo, pod kterým právnická osoba vykonávající činnost jazykové školy, fakulta, vysokoškolský ústav nebo pracoviště vysoké školy eviduje vydání dokladu a zajišťuje tak v rámci své dokumentace nezaměnitelné označení vydání dokladu dané fyzické osobě.
(3) Na dokladu se dále uvede jméno, příjmení a funkce ředitele jazykové školy nebo vedoucího zaměstnance vysoké školy odpovědného za konání zkoušky. Vydání dokladu se stvrzuje podpisem osoby uvedené ve větě první a razítkem právnické osoby vykonávající činnost jazykové školy nebo fakulty, vysokoškolského ústavu nebo pracoviště vysoké školy.
§ 5
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
 
Ministr:
Mgr.
 
 Nahoru