347/2010 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 347/2010 Sb.
[zrušeno č. 80/2011 Sb.]
ZÁKON
ze dne 12. listopadu 2010,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o nemocenském pojištění
Čl. I
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 302/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 157/2010 Sb. a zákona č. 166/2010 Sb., se mění takto:
1. V § 13 odst. 1 se věta druhá zrušuje.
2. V § 18 odst. 1 části věty první za středníkem se číslo „8“ nahrazuje číslem „7“.
3. V § 18 se odstavec 7 zrušuje.
Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 7.
4. V § 18 odst. 7 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ ; v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 se těmito vyloučenými dny rozumí období prvních 21 kalendářních dní dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény“.
5. V § 18 odst. 7 písm. e) se slova „ , a kalendářní dny před zahájením samostatné výdělečné činnosti, pokud se nejedná o kalendářní dny spadající do kalendářního měsíce, v němž byla zahájena samostatná výdělečná činnost a v němž byla osoba samostatně výdělečně činná účastna pojištění“ zrušují.
6. V § 19 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 až 12 se označují jako odstavce 3 až 11.
7. V § 19 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní:
„(9) Jestliže v rozhodném období stanoveném podle § 18 odst. 3 nemá osoba samostatně výdělečně činná žádný měsíční základ, považuje se za denní vyměřovací základ denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet předchozí dávky z pojištění osoby samostatně výdělečně činné.“.

Dosavadní odstavce 9 až 11 se označují jako odstavce 10 až 12.
8. Na konci textu § 23 se doplňují slova „a v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 déle než 21 kalendářních dní“.
9. V § 24 se část věty první za středníkem včetně středníku zrušuje.
10. V § 24 větě druhé se slova „části věty první před středníkem“ nahrazují slovy „věty první“.
11. V § 26 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „V období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 podpůrčí doba začíná 22. kalendářním dnem trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo 22. kalendářním dnem nařízené karantény.“.
12. V § 28 odst. 1 se na konci textu věty první doplňují slova „ ; v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 se nemocenské poživatelům těchto důchodů vyplácí od 22. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo od 22. kalendářního dne nařízené karantény po dobu nejvýše 63 kalendářních dnů, nejdéle však do dne, jímž skončilo zaměstnání, jde-li o zaměstnance, popřípadě skončilo pojištění, jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou nebo o zahraničního zaměstnance.“.
13. § 29 zní:
㤠29
Výše nemocenského za kalendářní den činí 60 % denního vyměřovacího základu.“.
14. § 29a se zrušuje.
15. Na konci textu § 30 se doplňují slova „a v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 kalendářní dny připadající na období prvních 21 kalendářních
 
 Nahoru