Input:

346/2013 Sb., Vyhláška o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění účinném k 1.1.2016 Archiv

č. 346/2013 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 16. října 2013
o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
216/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění, celkem 19 novelizačních bodů
300/2015 Sb.
(k 1.12.2015)
nabývají účinnosti ustanovení § 6 odst. 2 písm. b) a § 7 odst. 1 písm. b)
300/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění; nová přechodná ustanovení
Česká národní banka stanoví podle § 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje obsah, formu, lhůty a způsob sestavování a předkládání výkazů České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank, a to jak výkazů v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) , tak i dalších výkazů k zabezpečení úkolů České národní banky.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) datovým souborem elektronické seskupení údajů s předem definovanými datovými strukturami, které jsou informačním systémem metodicky popsány, předávány a zpracovávány jako celek,
b) zabezpečovací značkou údaje v elektronické podobě, které jsou připojeny k datové zprávě a které
1. jsou jednoznačně spojené s označující osobou a umožňují její identifikaci prostřednictvím vydaného certifikátu,
2. byly vytvořeny a připojeny k datové zprávě pomocí prostředků pro vytváření elektronických značek, které označující osoba může udržet pod svou výhradní kontrolou, a
3. jsou k datové zprávě, ke které se vztahují, připojeny takovým způsobem, že je možné zjistit jakoukoli následnou změnu dat,
c) cenným papírem i zaknihovaný cenný papír.
Výkazy banky a pobočky zahraniční banky
§ 3
(1) Banka a pobočka zahraniční banky sestavuje k poslednímu dni každého kalendářního měsíce a předkládá
a) do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, k němuž se vztahují, tyto výkazy:
1. Bil (ČNB) 1-12 „Měsíční bilance aktiv a pasiv banky/pobočky zahraniční banky“,
2. V (ČNB) 60-12 „Měsíční výkaz o tradiční sekuritizaci a jiných převodech úvěrů banky/pobočky zahraniční banky“,
3. VST (ČNB) 1-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o úvěrech a pohledávkách za klienty“,
4. VST (ČNB) 3-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o úvěrech a vkladech ve vztahu k úvěrovým institucím“,
5. VST (ČNB) 11-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o vkladech a úvěrech od klientů“,
6. VST (ČNB) 22-12 „Měsíční výkaz o cenných papírech vydaných bankou/pobočkou zahraniční banky“ a
7. VST (ČNB) 41-12 „Měsíční přehled cenných papírů v držení banky/pobočky zahraniční banky“,
b) do 17 dnů po skončení kalendářního měsíce, k němuž se vztahují, tyto výkazy:
1. VT (ČNB) 1-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o odpisech úvěrů a jiných pohledávek“,
2. VUS (ČNB) 1-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o úrokových sazbách přijatých vkladů a úvěrů“,
3. VUS (ČNB) 2-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o úrokových sazbách poskytnutých úvěrů“ a
4. VUS (ČNB) 3-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o úrokových sazbách neobchodovatelných dluhových cenných papírů“,
c) do 20 dnů po skončení kalendářního měsíce, k němuž se vztahují, tyto výkazy:
1. VUS (ČNB) 11-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o úrokových sazbách nově přijatých vkladů a úvěrů“,
2. VUS (ČNB) 12-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o úrokových sazbách nově poskytnutých