Input:

341/2011 Sb., Zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů, ve znění účinném k 24.4.2019 Archiv

č. 341/2011 Sb., Zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů, ve znění účinném k 24.4.2019
ZÁKON
ze dne 6. listopadu 2011
o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
64/2014 Sb.
(k 1.5.2014)
mění § 57; vkládá nový § 67a
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 30, § 32, § 41, § 44, § 56, § 58 a § 59
111/2019 Sb.
(k 24.4.2019)
mění § 43 až 47, § 52; vkládá § 48a, § 53a a § 53b
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ
HLAVA I
POSTAVENÍ A PŮSOBNOST GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ
§ 1
(1) Zřizuje se Generální inspekce bezpečnostních sborů (dále jen „inspekce“), která je ozbrojeným bezpečnostním sborem.
(2) V čele inspekce stojí ředitel inspekce (dále jen „ředitel“), kterého jmenuje a odvolává1) na návrh vlády a po projednání ve výboru Poslanecké sněmovny příslušném ve věcech bezpečnosti předseda vlády, jemuž je ředitel z výkonu své funkce odpovědný.
(3) Úkoly inspekce plní příslušníci inspekce vykonávající v inspekci službu podle zákona upravujícího služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů1) .
(4) Inspekce je organizační složkou státu a účetní jednotkou. Její příjmy a výdaje tvoří samostatnou kapitolu státního rozpočtu. Ředitel plní funkci vedoucího organizační složky státu.
§ 2
(1) Úkolem inspekce je vyhledávat, odhalovat a prověřovat skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin, jehož pachatelem je
a) příslušník Policie České republiky, celník, příslušník Vězeňské služby České republiky anebo příslušník inspekce (dále jen „příslušník“),
b) zaměstnanec České republiky zařazený k výkonu práce v Policii České republiky nebo v inspekci, nebo
c) zaměstnanec České republiky zařazený k výkonu práce v Celní správě České republiky anebo Vězeňské službě České republiky, pokud trestný čin byl spáchán v souvislosti s plněním jeho pracovních úkolů.
(2) Úkolem inspekce je vyšetřovat trestný čin
a) příslušníka Policie České republiky, celníka, příslušníka Vězeňské služby České republiky nebo zaměstnance České republiky zařazeného k výkonu práce v Policii České republiky a
b) zaměstnance České republiky zařazeného k výkonu práce v Celní správě České republiky nebo Vězeňské službě České republiky, pokud trestný čin byl spáchán v souvislosti s plněním jeho pracovních úkolů.
(3) Úkolem inspekce dále je u osob uvedených v odstavcích 1 a 2 provádět zkoušku spolehlivosti.
(4) Úkolem inspekce je sledování a vyhodnocování informací o protiprávní činnosti příslušníků Policie České republiky, příslušníků Vězeňské služby České republiky a příslušníků Celní správy České republiky. Inspekce navrhuje opatření pro předcházení této protiprávní činnosti.
(5) Úkolem inspekce je vydávat metodická doporučení pro činnost jednotlivých bezpečnostních sborů.
HLAVA II
ZÁKLADNÍ POVINNOSTI
§ 3
Zdvořilost
Příslušník inspekce je při plnění úkolů inspekce povinen dodržovat pravidla zdvořilosti a dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob i své vlastní.
§ 4
Iniciativa
(1) Je-li bezprostředně ohrožen život, zdraví, svoboda osob anebo majetek nebo došlo-li k útoku na tyto hodnoty, je příslušník inspekce i v době mimo službu povinen provést úkon v rámci své pravomoci (dále jen „úkon“) nebo přijmout jiné opatření, aby ohrožení nebo porušení odstranil.
(2) Příslušník