Input:

340/2021 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu), ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 340/2021 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu), ve znění pozdějších předpisů
VYHLÁŠKA
ze dne 13. září 2021,
kterou se mění vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu), ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 304/2008 Sb., zákona č. 221/2015 Sb. a zákona č. 462/2016 Sb., k provedení § 4 odst. 8 písm. k), l), p) až t) a § 23b odst. 5:
Čl. I
Vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu), ve znění vyhlášky č. 373/2015 Sb. a vyhlášky č. 396/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 26 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:
„f) „Oprávky ke konsolidačnímu rozdílu“ obsahuje vyjádření promítnutí odpisu konsolidačního rozdílu a v souhrnném výkazu majetku a závazků státu se vykazuje u položky „A.I.A. Konsolidační rozdíl“ ve sloupci „Korekce“.“.
2. V § 28 odst. 1 se věta poslední zrušuje.
3. V § 28 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Konsolidační rozdíl vypočtený ministerstvem se začíná odpisovat v účetním období následujícím po rozvahovém dni, k němuž vznikl, a odpisuje se po dobu 5 let rovnoměrným způsobem odpisování.“.
4. V § 52 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:
„i) „A.I.C. Zúčtování kladného konsolidačního rozdílu“ obsahuje odpis kladného konsolidačního rozdílu do nákladů.“.
5. V § 56 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:
„h) „B.I.B. Zúčtování záporného konsolidačního rozdílu“ obsahuje odpis záporného