Input:

34/2020 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody č. 2 mezi vládou České republiky a vládou Švýcarské konfederace týkající se sdílení zabraných výnosů a majetku z trestné činnosti Garance

č. 34/2020 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. července 2020 byla v Bernu podepsána Dohoda č. 2 mezi vládou České republiky a vládou Švýcarské konfederace týkající se sdílení zabraných výnosů a majetku z trestné činnosti.
Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 4 dnem podpisu.
Anglické znění Dohody a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

  
PŘEKLAD
 
Dohoda č. 2
mezi vládou České republiky
a vládou Švýcarské konfederace
týkající se sdílení zabraných výnosů a majetku z trestné
činnosti
 
 
Vláda České republiky jednající prostřednictvím Ministerstva financí a vláda Švýcarské konfederace jednající prostřednictvím Federálního úřadu pro spravedlnost, dále jen „Strany“, nebo samostatně jako „česká republika“ a „Švýcarská konfederace“,
berouce na vědomí,
že pan Adrian Wittmer byl 24. listopadu 2014 trestním příkazem vydaným švýcarským státním zastupitelstvím v Lucernu, sp. zn. URA 09 133 WK 3 („Trestní příkaz“), uznán vinným ze spáchání vícera trestných činů v oblasti nekalé soutěže podle článku 23 odst. 1, ve spojení s článkem 3 body b) a h) federálního zákona č. 241 o nekalé soutěži ze dne 19. prosince 1986; a
berouce na vědomí,
že tímto trestním příkazem bylo také uloženo zabrání peněžních prostředků-ve výši 80.398,44 EUR z bankovního účtu vedeného u Reiffeisen bank, a.s., Hvězdová 1716/2b, Praha 4, jelikož jde o výnos z trestné činnosti; a
berouce na vědomí,
že 15. ledna 2018 Federální úřad pro spravedlnost poskytl ujištění o vzájemnosti v souvislosti s žádostí úřadu švýcarského státního zastupitelství v Lucernu ze dne 22. prosince 2014, za účelem Uznání a výkonu trestního příkazu, jež bylo přijato českým ministrem spravedlnosti dne 22. ledna 2018, v souladu s § 4 odst. 1 zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních („zákon o justiční spolupráci“); a
berouce na vědomí,
že Vrchní soud v Praze ve svém rozsudku ze dne 13. září 2018, sp. zn. 14 To 97/2018, v souladu s § 124 zákona o
 
justiční spolupráci rozhodl o uznání a výkonu trestního příkazu na území české republiky; a
berouce na vědomí,
že podle § 135 zákona o justiční spolupráci je Česká republika za určitých okolností oprávněna uzavřít dohodu o sdílení zabraného nebo propadlého majetku, umožňuje-li takový postup mezinárodní smlouva nebo je-li zaručena vzájemnost; a
berouce na vědomí
skutečnost, že České republice nevznikly se správou zabraného majetku žádné náklady; a
uznávajíce
dobré vztahy mezi státními orgány české republiky a Švýcarské konfederace odpovědnými za poskytování vzájemné právní pomocí v trestních věcech
dohodly se následovně:
 
Článek 1

Strany určily a dohodly se, že poměr zabraného majetku uvedeného v preambuli sdílený podle této dohody je jedno sto procent (100 %).
Článek 2

Česká republika převede Švýcarské konfederaci veškerý zabraný majetek ve výši 80.398,44 EUR.
Článek 3

Částka podle Článku 2 bude Českou republikou převedena Švýcarské konfederaci za použití následujících údajů: