34/2019 Sb., Vyhláška o kompenzačním příspěvku chovatelům, kteří provozují chov zvířat pro kožešiny

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 34/2019 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 5. února 2019
o kompenzačním příspěvku chovatelům, kteří provozují chov zvířat pro kožešiny
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 29c odst. 6 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 255/2017 Sb., (dále jen „zákon“):
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje podrobnosti o způsobu a rozsahu poskytování kompenzačního příspěvku1) chovatelům, kteří v rámci podnikatelské činnosti provozují chov zvířat pro kožešiny a svou činnost ukončí do 31. ledna 2019, (dále jen „žadatel“).
§ 2
Způsob poskytování kompenzačního příspěvku
(1) Žádost podle § 29c odst. 3 a 4 zákona o poskytnutí kompenzačního příspěvku chovateli, který v rámci podnikatelské činnosti provozuje chov zvířat pro kožešiny a svou činnost ukončí do 31. ledna 2019, (dále jen „žádost“) podává žadatel Ministerstvu zemědělství (dále jen „ministerstvo“) na formuláři, jehož vzor uveřejní ministerstvo na svých internetových stránkách.
(2) Kompenzační příspěvek je poskytován jako podpora de minimis v souladu s
a) nařízením Komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství nebo
b) nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, pokud žadatel ukončí činnost v oblasti zemědělské prvovýroby.
(3) Žádost kromě obecných náležitostí stanovených správním řádem obsahuje
a) adresu místa nebo míst, kde žadatel provozoval chov zvířat pro kožešiny,
b) druhy zvířat chovaných žadatelem výhradně nebo převážně za účelem získání kožešin,
c) datum ukončení chovu zvířat pro kožešiny žadatelem,
d) celkovou výši kompenzačního příspěvku požadovanou žadatelem, výši jednotlivých kompenzačních příspěvků požadovaných žadatelem a odůvodnění jejich výše, které vyplývají ze znaleckého posudku,
e) bankovní spojení žadatele.
(4) Přílohou žádosti je správcem daně potvrzené daňové přiznání anebo dodatečné daňové přiznání k dani z příjmů žadatele, popřípadě doklad o stanovení daně správcem daně, stanovil-li daň odchylně od těchto přiznání nebo z moci úřední, a to za posledních 5 let přede dnem podání žádosti.
(5) Přílohou žádosti podle § 29c odst. 3 věty první zákona je dále
a) čestné prohlášení žadatele s uvedením důvodů, proč by se ukončením chovu zvířat pro kožešiny jinak bez své viny dostal do vážných obtíží s plněním dlouhodobých finančních závazků vzniklých nejpozději 30. června 2016 v účelné souvislosti s provozem chovu zvířat pro kožešiny,
b) prohlášení věřitele závazku vzniklého v účelné souvislosti s provozem chovu zvířat pro kožešiny, že žadatel ke dni vydání prohlášení věřitele řádně splnil všechny své splatné závazky; pokud věřitel toto potvrzení nevydá, přiloží žadatel výpisy z účtu dokládající řádné splácení závazku po celou dobu trvání závazku,
c) posudek vypracovaný soudním znalcem v oboru ekonomika obsahující
1. celkovou výši dlouhodobých finančních závazků žadatele vzniklých nejpozději 30. června 2016 v účelné souvislosti s provozem chovu zvířat pro kožešiny, které nebyly uhrazeny ke dni ukončení chovu zvířat pro kožešiny, s uvedením důvodu neuhrazení těchto závazků,
2. tržní hodnotu
 
 Nahoru