Input:

34/2019 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje změna pravidla prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci Garance

č. 34/2019 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že rozhodnutím Shromáždění Mezinárodní unie pro patentovou spolupráci byla dne 2. října 2018 v Ženevě přijata změna pravidla 69 prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci1) .
Změna vstupuje v platnost na základě rozhodnutí Shromáždění dne 1. července 2019 a tímto dnem vstupuje v platnost i pro Českou republiku.
Anglické znění změny a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

  
PŘEKLAD
Změny prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci
přijaté dne 2. října 2018
Pravidlo 69
Zahájení a lhůta pro mezinárodní předběžný průzkum

69.1 Zahájení mezinárodního předběžného průzkumu
(a) S výhradou odstavců (b) až (e), orgán pro mezinárodní předběžný průzkum zahájí mezinárodní předběžný průzkum, pokud má k dispozici všechny následující položky:
(i) návrh;
(ii) splatnou částku (v plné výši) za jednací poplatek a poplatek za předběžný průzkum, včetně případného poplatku za pozdní platbu podle pravidla 58bis.2; a
(iii) buď zprávu o mezinárodní rešerši nebo usnesení orgánu pro