34/2017 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašují změny pravidel 12bis, 23bis, 41, 86 a 95 prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 34/2017 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že rozhodnutím Shromáždění Mezinárodní unie pro patentovou spolupráci byly dne 14. října 2015 v Ženevě přijaty změny pravidel 12bis, 23bis, 41, 86 a 95 prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci1) .
Změny vstupují v platnost na základě rozhodnutí Shromáždění dne 1. července 2017 a tímto dnem vstupují v platnost i pro Českou republiku.
Anglické znění změn a jejich český překlad se vyhlašují současně.

  
PŘEKLAD

  
Změny prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci přijaté dne 14. října 2015

  
Pravidlo 12bis
Předložení dokumentů týkajících se dřívější rešerše přihlašovatelem

12bis.1 Předložení dokumentů týkajících se dřívější rešerše přihlašovatelem v případě žádosti podle pravidla 4.12
(a) Pokud přihlašovatel podle pravidla 4.12 požaduje, aby orgán pro mezinárodní rešerši vzal v úvahu výsledky dřívější rešerše provedené stejným nebo jiným orgánem pro mezinárodní rešerši nebo národním úřadem, pak přihlašovatel, s výhradou odstavců (b) až (d), předloží přijímacímu úřadu společně s mezinárodní přihláškou kopii výsledků dřívější rešerše v jakékoli formě (například ve formě rešeršní zprávy, seznamu citovaného stavu techniky nebo průzkumové zprávy), ve které jsou předloženy příslušným orgánem nebo úřadem.
(b) Pokud byla dřívější rešerše provedena stejným úřadem, jako je ten, který jedná jako přijímací úřad, může přihlašovatel namísto předložení kopie uvedené v odstavci (a) uvést, že si přeje, aby ji přijímací úřad připravil a předal ji orgánu pro mezinárodní rešerši. Tento požadavek bude uveden v žádosti a přijímací úřad za něj může požadovat ve svůj prospěch zaplacení poplatku.
(c) Pokud byla dřívější rešerše provedena stejným orgánem pro mezinárodní rešerši nebo stejným úřadem, jako je ten, který jedná jako orgán pro mezinárodní rešerši, nebude vyžadováno předložení kopie uvedené v odstavci (a) podle tohoto odstavce.
(d) Pokud má přijímací úřad nebo orgán pro mezinárodní rešerši k dispozici kopii uvedenou v odstavci (a) ve formě a způsobem, který je pro úřad čí orgán přijatelný, například z digitální knihovny, a přihlašovatel to uvede v žádosti, nebude vyžadováno předložení kopie podle tohoto odstavce.

  
l2bis.2 Výzva orgánu pro mezinárodní rešerši k předložení dokumentů tykajících se dřívější rešerše v případe žádosti podle pravidla 4.12
(a) Orgán pro mezinárodní rešerši může, s výhradou odstavců (b) a (c), vyzvat přihlašovatele, aby mu předložil ve lhůtě přiměřené okolnostem:
(i) kopii příslušné dřívější přihlášky,
(ii) pokud je dřívější přihláška v jazyce, který není pro orgán pro mezinárodní rešerši přípustný, překlad dřívější přihlášky do jazyka, který je pro tento orgán přípustný,
(iii) pokud jsou výsledky dřívější rešerše v jazyce, který míň pro orgán pro mezinárodní rešerši přípustný, překlad těchto výsledků do jazyka, který je pro tento orgán přípustný,
(iv) kopii jakéhokoli dokumentu citovaného ve výsledcích dřívější rešerše.
(b) Pokud byla dřívější rešerše provedena stejným orgánem pro mezinárodní rešerši nebo stejným úřadem, jako je ten, který jedná jako orgán pro mezinárodní rešerši, nebo pokud má orgán pro mezinárodní rešerši k dispozici kopii nebo
 
 Nahoru