Input:

R 34/1966 (tr.); Poškozování majetku v socialistickém vlastnictví Garance

č. 34/1966 Sb. rozh. tr.
K ustanoveniu § 137 tr. zák.
Záver o nezodpovednom postoji páchateľa k majetku v socialistickom vlastníctve nemožno vyvodzovať z jeho konania, ktorým spôsobil na takom majetku škodu, ale do úvahy treba brať i osobu páchateľa a okolnosti prípadu. Až po komplexnom vyhodnotení všetkých uvedených hľadísk možno vyvodiť záver, či konanie páchateľa svedčí o jeho nezodpovednom postoji k majetku v socialistickom vlastníctve.
(Rozsudok Najvyššieho súdu z 20. 4. 1966 - 8 Tz 18/66.)
Právoplatným rozsudkom okresného súdu Bratislava-vidiek z 19. 5. 1964 sp. zn. 5 T 16/64 bol obvinený uznaný vinným trestným činom poškodzovania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 137 /1, 2 tr. zák. na tom skutkovém základe, že od 27. júla 1962 do konca novembra 1962 ako skladník Poľnohospodárskeho nákupného a zásobovacieho podniku n. p. Bratislava - (ďalej len UZNP) pri výkupe pšenice z roku 1962 počínal si neopatrne pri vydávaní obilia zo skladu, a to tak, že nebol prítomný pri vážení vagónových zásielok a vagóny s expedovaným obilím nechal zaplombovať bez preskúšania váhy obilia a obsahu vagónov vôbec, čím spôsobil schodok v pšenici na škodu PNZP n. p. Bratislava, v množstve 107,5 q v maloobchodnej cene 32 145,- Kčs (v nákupnej cene 15 001,- Kčs).
Za to mu bol podľa § 137 ods. 2 tr. zák. uložený trest sedem mesiacov odňatia slobody, výkon ktorého mu bol podľa § 58 ods. 1 písm. a), § 59 ods. 1 tr. zák. podmienečne odložený na skúšobnú dobu jedného roka.
Na sťažnosť pre porušenie zákona, podanú predsedom Najvyššieho súdu zrušil Najvyšší súd uznesenie predsedu senátu okresného súdu, ktorým bola prijatá obžaloba a rozsudok okresného súdu a prikázal okresnému prokurátorovi, aby vec znovu prejednal a rozhodol.
Z odôvodnenia:
Z dokazovania vykonaného okresným súdom vyplýva, že obvinený v čase od 27. 7. 1962 do novembra 1962 pracoval v Poľnohospodárskom nákupnom a zásobovacom podniku n. p. ako hmotne zodpovedný skladník v sklade. V tomto období vzniklo na jeho sklade manko 96,95 q obilia v ŠMC 29 085 Kčs. Okresný súd nesprávne ustálil výšku manka množstvom 107,5 q obilia v cene 32 145,- Kčs. Pochybenie vyplynulo z toho, že nevzal do úvahy zníženie pôvodne vyčísleného manka 107,15 q o 10,20 q obilia, tak ako to vyplýva najmä z potvrdenia poškodeného a výpovede svedka K.
Okresný súd dospel k záveru, že manko zavinil obvinený tým, že si počínal neopatrne pri vydávaní obilia (pri vyskladňovaní obilia pre odberateľov). Túto "neopatrnosť" zhľadal okresný súd v tom, že:
1. obvinený nebol prítomný pri vážení vagónových zásielok na železničnej stanici;
2. nezúčastnil sa plombovania vagónov s obilím na železničnej stanici;
3. Zistené váhové rozdiely medzi ním udanou váhou a váhou zistenou ČSD nereklamoval u ČSD a nehlásil ich odberateľovi (táto skutočnosť sa uvádza iba v dôvodoch rozsudku).
Podľa názoru okresného súdu svedčí uvedené konanie o nezodpovednom postoji obvineného k majetku v socialistickom vlastníctve.
Okresný súd v tomto smere rozhodol na neúplných podkladoch a okrem toho nevyhodnotil tie dôkazy, ktoré do značnej miery zoslabujú (ak vôbec nevyvracajú) uvedený právny záver.
Záver o nezodpovednom postoji