Input:

R 34/1965; Pracovní poměr. Náhrada mzdy Garance

č. 34/1965 Sb. rozh.
Došlo-li k nezákonnému přeřazení pracovníka, který měl možnost nastoupit jiné, méně placené místo, není dotčen jeho nárok na náhradu rozdílu mezi částkou, kterou by si vydělal na náhradním místě a původním výdělkem na pracovišti, z něhož byl nezákonně přeřazen.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 16. března 1965, 6 Cz 20/65.)
Žalobkyně pracovala v žalovaném národním podniku od roku 1956 jako pomocná dělnice v úseku energetiky. Dnem 22. 7. 1963 žalovaný v souvislosti s technickým zlepšením, které se projevilo v úspoře pracovních sil na pracovišti, přestal žalobkyni zaměstnávat na jejím původním místě a nabídl jí zároveň několik jiných míst v rámci podniku. Žalobkyně všechna nabízená místa odmítla s poukazem na svůj nepříznivý zdravotní stav a na nepřiměřené výdělkové možnosti. Podnik však důvodnost námitek žalobkyně neuznal a dvakrát ji písemně vyzval k nástupu do práce na některé z míst, která jí byla nabídnuta. Když stěžovatelka ani po opakované písemné výzvě do práce nenastoupila, rozvázal s ní žalovaný podnik po předchozím souhlasu ONV a ZV ROH pracovní poměr výpovědí ke dni 14. 3. 1964.
V rozhodčím řízení na závodě a po jeho bezvýslednosti i u soudu, domáhala se žalobkyně soudního výroku, že přeřazení v práci ke dni 22. 7. 1963 je právně neúčinné, a že je podnik povinen nahradit jí ušlý výdělek, a to až do dne řádného skončení pracovního poměru.
Okresní soud v Bánské Bystrici vyhověl jenom první části žaloby a rozhodl, že přeřazení žalobkyně ke dni 22. 7. 1963 je právně neúčinné. Náhradu ušlého výdělku však soud žalobkyni nepřiznal s odůvodněním, že odmítla nastoupit na některé z náhradních míst, která jí podnik nabízel.
Krajský soud v Bánské Bystrici zamítl odvolání žalobkyně jako opožděné.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona, podané generálním prokurátorem, že rozsudkem okresního soudu v Bánské Bystrici byl porušen zákon.
Z odůvodnění:
V soudním řízení bylo zjištěno, že žalobkyně pracovala jako pomocná dělnice a její průměrný čistý výdělek za posledních šest měsíců před přeřazením činil podle sdělení žalovaného asi 1140,- Kčs měsíčně. Žalovaný uvedl, že po 22. 7. 1963 bylo žalobkyni nabízeno, aby pracovala jako uklizečka v úseku energetiky, v požárním útvaru nebo na hospodářské správě, anebo jako dělnice v cihelně nebo v závodním stravování. Žalobkyně namítala mimo